Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

DE STRIJD TEGEN DE ARMOEDE DOOR EIGEN WILSONTPLOOIING.

De Nederlandsche arbeidersbeweging.

- Het krachtig opstuwen uit de onderste volkslaag geschiedt door de arbeiders zelf.

Het ingrijpendste en omvangrijkste middel ter bereiking van een economisch hooger levensvlak bestaat voor hen in het afdwingen van eene loonsverhooging in gemeenschappelijken strijd, in saamgesloten groepen.

De sterke wilsontplooiing, daartoe benoodigd, eerst van den enkeling, dan van de massa, heeft hen door den loonstrijd, hun wapen bij uitnemendheid, uit geestelijke afhankelijkheid omhoog gebeurd tot een zelfbewust oordeelen en handelen. Ook tot een zelfbewust begeeren.

1 De arbeidersbeweging in haar zuiversten vorm zoekt haar sterkste strijdmiddel, de staking, overbodig te maken, zoekt de minnelijke schikking.

Haar kracht ligt in eenheid, in een ondergeschikt maken van den wensch van den enkeling aan den wil van de massa.

Twee deelen van de onderste bevolkingslaag, lang gevangen in een onmachtig samenzijn, trachten zich in deze beweging van elkander los te maken.

De vierde stand, langzaam aan de banden brekend, de tallooze knoopen losmakend, welke hem aan de armoede binden, schuift weg uit de economische onmacht, glijdt weg uit het levensvlak van de sociaal-onmachtigen, van den vijfden stand.

Deze beweging is tot eene beweging van universeele beteekenis gegroeid. Alle landen nemen daarin hun eigenaardige plaats in, toonen daarin eene rijke schakeering, wat vorm en tempo harer ontwikkeling betreft.

Sluiten