Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De gegevens zijn zeer onvolledig*).

Een geleidelijke stijging in de inkomsten is echter zeer merkbaar, hoewel de enkele sterke bonden de overige verre achter zich laten.

Eene nadere beschouwing is slechts gewettigd voor een enkele groep. Aangenomen mag namelijk worden, dat een aantal der sterkste en best georganiseerde vakbonden aangesloten zijn bij het Ned. Verbond van Vakvereenigingen: de Diamantbewerkers, de Metaalbewerkers, de Timmerlieden, Sigarenmakers, Typographen *).

Onmiddellijk valt bij deze het overwicht op, dat de grootste, meest ontwikkelde en best georganiseerde bond uit het geheele land, de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkers Bond in alle onderdeden uitoefent.

Waar de A.N.D.B. een inkomen had van zevenhonderd duizend gulden, daar ontvingen de overige dertig organisaties gezamenlijk nog geen vierhonderd duizend guldens).

In 1914 bedroeg de uitkeering bij ziekte van de A.N.D.B. 1/t van alle bij het C. B. v. d. Stat. bekende uitkeeringen-bij-ziekte der vakvereenigingen.

Hoewel deze verhouding allengs gunstiger wordt4), blijft het verschil toch steeds zeer groot6).

de publicaties over den „Omvang der Vakbeweging" van het Centraal Bureau voor de Statistiek als in de publicaties van het Ned. V. V. in 1912, p. n, over het verschil in ledental opgegeven aan het Centraal Bureau v. d. Statistiek en aan het Ned. V. V. Zesde Verslag N. V. V. X912—1913, p. 141 idem. Voor het eerste financieele overzicht over 3.373 vakvereenigingen ontving men van 708 Vereenigingen met 43.238 leden geen inlichtingen.

Sedert dien is hierin verbetering gekomen; zie „Voorbericht" der laatste jaren van het „Beknopt Overzicht'* enz.

») Zie hierover de tabel in No. 222 van de uitgaven van het C. B. v. d. Stat.

2) Men houde in het oog, dat deze richting den loonstrijd vooropstelt, .niet bet ondersteuningswezen zooals de confessioneele bonden. Daar deze laatsten circa *■/« der vereenigingsleden omvatten („Beknopt Overzicht" enz., 1 Jan. 1917, p.21) wordt het belang dezer richting hierdoor nog verzwakt.

s) Het N. V. V. in 1912 — bewerkt door J. v. d. Tempel: Inkomen A.N.D.B.: (10.000 leden) f 703.129, 3 overige organisaties: (52.000 leden) f389.876.

4) Zie de volgende Verslagen van het N. V. V.

5) In deze en volgende vergelijkingen moeten veelal de oorlogsjaren buiten beschouwing worden gelaten. De ingrijpende buitengewone omstandigheden maken ieder vergelijk onjuist, zooals ook de armenzorg er de meest verschillende hevige afwijkingen van het normale door ondervond. Eerst eenige jaren na den oorlog zal men kunnen onderkennen wat uit de gebeurtenissen het blijvende, wat het voorbijgaande is geweest.

Sluiten