Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over het geheel genomen zijn de meeste organisaties nog zwak in financieel weerstandsvermogen.

Schakelt men het niet zoo snel bereikbare doel, het allengs verkrijgen van een beteren levensstandaard door loonsverhooging uit, beschouwt men het punt, voor de armenzorg van even groot gewicht namelijk de onmiddellijke hulpverleening, welke voor liefdadigheid moet behoeden, dan treedt duidelijk het feit aan den dag, dat zich in de vakbeweging eene dubbele ontwikkeling ontvouwt.

Eenerzijds staan de vakvereenigingen in het midden, bijna zou men kunnen zeggen nog in den aanvang, van den loonstrijd. Bij het sterker worden der weerstandskassen zal deze strijd eer scherper worden. De onderlinge samenhang der bonden wordt steeds inniger, steeds grooter sommen zullen aan stakingen besteed worden. Anderzijds echter ontwikkelt zich de hulpverleening afgescheiden van de stakingsuitkeering.

Hierin onderscheiden de grootste vakvereenigingen vier groepen: de uitkeering: 1) bij ziekte, 2) bij sterfgeval, 3) reisgeld en diverse uitkeeringen en ten slotte: 4) de uitkeering bij werkloosheid.

Wat de eerste drie groepen betreft: deze blijken van zeer geringe beteekenis').

De totaalsommen zijn gering, maar vooral het feit, dat twee der sterkste bonden: de A.N.D.B. en de Bond der Sigarenmakers tezamen 70 tot 95% van de totaalsom der uitkeeringen der aangesloten bonden op haar budget hebben staan, brengt het aandeel van de overige tot een te verwaarloozen factor terug.

Het is voor den vierden stand geen gunstige factor. De ervaring der armenzorg is, dat de goede werkman nooit bij de openbare liefdadigheid zal aankloppen. Is het huishouden echter achterop gekomen door de naweeën van stakingen *), dan doet

De uitkeeringen.

*) De door het N. V. V. gepubliceerde cijfers moeten met voorbehoud aanvaard worden, alleen relatief hebben zij eenige waarde. Zie hiervoor ook No. 322 der uitgaven van het C B. v, d. Stat.

a) Nog jaren na dato zijn de gevolgen van een staking zooals bv. de spoorwegstaking van 1903 er eene was, te bespeuren in de algeheele uitgeputheid der betrokken huishoudens. Hun physiek en moreel weerstandsvermogen wordt gevoelig getroffen door zulk eene krachtsinspanning.

VAN MANEN.

2

Sluiten