Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitsluitingen is, maar zij is vrij snel en vrij vast aan het stijgen. Van beide zijden worden de onderhandelingen minder halsstarrig, minder afwijzend gevoerd, wordt het billijke en bereikbare op den voorgrond gebracht, wordt de uiterste krachtmeting wat vermeden. Afwisselend droeg hiertoe bij de vrees voor te groote storing in het productieproces, te groote schade naar verhouding van het geëischte; ook wel een te klein aantal arbeiders voor de vraag of een te groot aanbod van werkkrachten. Beurtelings werken deze factoren bevorderend of belemmerend op de geheele loonactie.

Grootere vastheid in de loonverdragen werd van beide zijden gewenscht.

Een voortschrijdende ontwikkeling in het sluiten en in het inachtnemen van collectieve arbeidscontracten treedt ook dientengevolge aan het licht. Ofschoon hun aantal snel stijgende is, mag niet aangenomen worden, dat zij een lang leven hebben. Honderden ontstaan en gaan te niet in ieder jaar, zoowel door afloop, opzegging als verbreking *).

De pogingen, welke voor zulk. een overeenkomst in het havenbedrijf in Rotterdam en Amsterdam gedaan werden, zijn meermalen mislukt.

De Kamers van Arbeid, die in 1897 in het leven geroepen werden en uit werknemers en werkgevers samengesteld zijn, hebben beteekenis voor het verzamelen van feiten over bedrijfstoestanden en arbeidersverhoudingen; tot bijlegging van strijdvragen tusschen werknemers en -gevers hebben ze de verwachte uitwerking niet gehad; het facultatieve inroepen van hare hulp en het facultatieve volgen van hare beslissingen ontnemen baar de autoriteit, die ze konden gehad hebben.

Wat nu de eischen bij de stakingen betreft, wijzen de looneischen, de geschillen over het arbeidscontract, het

*) Een eerste, zeer gebrekkig onderzoek toonde aan, dat op den ren Januari 1911 bij 74 collectieve contracten ca. 899 werkgevers en slechts 12.802 arbeiders betrokken waren. De diamantbewerkersbond in Amsterdam met een aantal van 10.200 arbeiders is daar niet bij inbegrepen. (Maandschrift enz. 30 Sept. 1913). Op 1 Januari 1917 bestonden 849 collectieve overeenkomsten. Die snelle stijging begon in 1914-

Sluiten