Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkloosheid dadelijk als werkzoekende te doen inschrijven bij het orgaan der openbare, of daarmede gelijkgestelde niet-openbare arbeidsbemiddeling (arbeidsbeurs of correspondent der arbeidsbemiddeling). Zij zijn voorts verplicht zorg te dragen, dat zij, zoolang hunne werkloosheid duurt, op de voorgeschreven wijze aldaar ingeschreven blijven.

Werklooze leden zijn verplicht, den hun door voornoemd orgaan aangeboden arbeid, die voor hen passend is, te aanvaarden. Bij weigering geven zij hiervan onmiddellijk kennis aan het bestuur" *).

Hierdoor werd het hoogst belangrijk verband tusschen arbeidsbemiddeling en werkloosheid behouden en een nieuwe schakel in het sociale arbeidsleven ingevoegd *).

Van weerszijden hebben arbeidsbemiddeling en de organen der armenzorg echter nog niet eenzelfde contact gezocht, ofschoon de laatste hier het moeilijkste probleem van hunne geheele werkzaamheid geconcentreerd vinden *): dat van de werk-, dus inkomen-zoekende arbeiders, meestal ongeschoold, heden bij de arbeidsbeurs, morgen bij een armbestuur.

II.

De jeugdige werkkrachten.

Deze arbeidsbemiddeling heeft de aandacht op een zeer gewichtig feit gevestigd, namelijk dat verhoudingsgewijs de vraag naar werkkrachten onder de 18 jaar bij voortduring zooveel hooger bleek, dan naar krachten boven de 18 jaar, dat er zich verder

') „Leiddraad voor de. samenstelling der reglementen van werkloozenkassen:' en „Model van een Reglement voor eene Werkloozenkas", He druk, § 8, art. 46.

*) Dit zeer gewichtige besluit bracht een tijdelijken omkeer in het vrijwel kwijnende bestaan der arbeidsbeurzen. Een kunstmatige hoewel toch bescheiden bloei was het gevolg. Het valt niet te zeggen in hoeverre de arbeidsbeurzen na den oorlog, dus in een toekomstig tijdperk van waarschijnlijk ingespannen productie met weinig werkloosheid, weer terug zullen vallen in hun eenigszins kwijnend bestaan.

•) Een zeer belangrijke schakel werd gelegd door de Steuncomité's, welke als voorwaarde eener steunverleening de zekerheid verlangden, dat er geen werk te krijgen was. O.a. voor Amsterdam liepen dientengevolge de inschrijvingen over de Arbeidsbeurs. Het werkaanbod van het Steuncomité bracht eene waardevolle zifting teweeg tusschen bona fide werkers en pseudo-werkloozen.

Sluiten