Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stige plaats in te nemen, komt nu nog een verdere factor var beteekenis bij.

Heeft een arbeider den leeftijd van 40 jaar overschreden en raakt hij door de een of andere omstandigheid zijn plaats kwijt, dan is het zeer moeilijk, om met te zeggen onmogelijk, dat hij een andere plaats krijgt of het moet als los werkman zijn. Vaii dien leeftijd af zijn ze uit de rijen der heele arbeidskrachten uitgeschakeld l). Ook is eene neiging bij de particuliere bedrijven merkbaar om het gemeentemaximum bij aanstelling-voor-deeerste-maal, 35 jaar, te eischen. De door de gemeentebedrijven niet aangenomen krachten, die boven de 35 jaar oud zijn, moeten dus bij de andere tedrijven ondergebracht worden — de ouderen uit deze weer afgezonderde groep zijn, wat hun eigenlijke beroepsbezigheid betreft, niet in staat hun brood te verdienen. Bij hen voegen zich de talrijke, om andere redenen uitgestooten elementen. Daartoe behooren de qualitatief en quantitatief minderwaardigen, de arbeidsschuwen, en men heeft een reserveleger van werkkrachten, dat óf reeds zonder verdienste is óf het dreigt te worden.

III.

De philanthropische arbeidsbemiddeling..

Deze uiteenzettingen hadden betrekking op de massa, die hetzij een volle werkkracht vertegenwoordigt, hetzij met haar gering prestatievermogen toch nog met deze tracht te concurreeren.

Een trede lager staan die elementen, welke geen overeenkomst meer op de open arbeidsmarkt kunnen of willen afsluiten. Voor deze menschen hebben verschillende weldadigheidsvereenigingen een eigen arbeidsbeurs gesticht *).

Drie vereenigingen van particuliere weldadigheid hadden een

1

De philantropische arbeidsbemiddeling.

x) Dit feit werd ons herhaaldelijk van verschillende kanten medegedeeld.

Bodelschwingh meldt reeds in 1895 hetzelfde: „Wanderarme und die Arbeitslosen", 1895. Het is een ver-Verbreide regel in vele groote industrieele inrichtingen, dat geen arbeider van over de 40 jaar nieuw aangesteld wordt.

*) Geschoolde, tot arbeid in staat zijnde werklieden, zijn dus biervan uitgesloten; dé vereeniging Liefdadigheid naar Vermogen sluit eveneens sjouwerlui uit, wegens de onbetrouwbaarheid van alle informaties over deze categorie van werklieden.

Sluiten