Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

georganiseerde arbeidsbeurs,voor ongeschoolde, hulpbehoevende, gedeeltelijk nog valide personen. De vereeniging „Liefdadigheid naar Vermogen" en de vereeniging „Vincentius a Paulo" 1). De eerste vereeniging plaatst geregeld een driehonderdtal vrouwen van de vier- a vijfhonderd, die zich aanmelden. De tweede deed hetzelfde voor een honderd a tweehonderd mannen en vrouwen. De afgewezenen blijken menigmaal het helpen niet waard.

De derde vereeniging: de Maatschappij van den Werkenden Stand, laat door hare gegevens geen vergelijking toe. De nieuwe aanvragen bedragen twintig tot dertig per dag. Circa zestig personen worden dagelijks door haar bemiddeling aan betrekkingen geholpen; gemiddeld'worden tien aanvragen,>per dag geweigerd wegens gebrek aan werkgelegenheid.

Het geldt hier een groep van hulpbehoevenden, welke grootendeels uit vrouwen bestaat. Het aantal werkvrouwen was hier zeer groot. Van de 3 a 400 aangestelden waren gemiddeld 300 tot 350 slechts voor dezen arbeid geschikt, terwijl aan de arbeidsbeurs het aantal der aangestelden werkvrouwen het aanzienlijke cijfer van 20 a 25.000 plaatsingen aanwees, waarbij men echter niet vergeten mag, dat een en dezelfde vrouw meermalen 's jaars de bemiddeling inroept. Deze groep wordt dus nog belangrijk vermeerderd, wanneer men naast het getal der philanthropische arbeidsbemiddeling het zeer groote aantal zet, dat zich bij de gemeentelijke arbeidsbeurs als werkvrouw laat inschrijven. Deze vrouwen zijn voor niets anders te gebruiken.

Hier treedt op duidelijke wijze de onvoldoende gebruikswaarde van deze vrouwen aan het licht — een feit, dat door talrijke armverzorgers teruggebracht wordt tot de ondeugdelijke aanpassing van het lager onderwijs aan de eischen, die het leven aan de geschiktheid van de arbeidersvrouwen stelt.

In wasschen, naaien, koken, schoonmaken enz., zijn ze meestal zeer onvoldoende geoefend.

Hier beweegt men zkh bijna geheel in den kring dergenen, die door verminderde werkkracht, hetzij qualitatief of quantitatief, slechts werk aannemen kunnen, dat onproductief is — het zijn hier meestal de dienstprestaties, welke geen geregelde loonschaal

: l) De arbeidsbeurs van Vincentius a Paulo werd in 1906 Opgeheven wegens de instelling van het parochiale patronaat. In 1908 werd zij weer opgericht, maar uitsluitend voor reeds ondersteunde Katholieke armen. -"'

Sluiten