Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De werkverschaffing in Amsterdam.

Beroepen der werkloozen.

het vraagstuk in haar geheelen omvang kunnen overzien. Zulk een hulp wordt door werkverschaffing geleverd.

Werkverschaffing kan omschreven worden als buitengewone maatregel in tijden van buitengewone werkloosheid; het doel is: door het verschaffen van eene arbeidsgelegenheid de werkwillige en tot arbeid in staat zijnde werklieden een uitkomst te openen, ten einde het hen mogelijk te maken in hun eigen onderhoud te voorzien. De kenmerken van de werkverschaffing zijn meestal: gelijkvormigheid en eenvoudigheid van het werk, dat anderen geen concurrentie aandoet; onproductief naar verhouding van het loon. Daardoor ontstaat eene buitengewone arbeidsverhouding d. w. z. eene loonuitkeering naar subjectieve waardeschatting onder buitengewone voorwaarden.

Met betrekking tot de hulp voor deze groep heeft men tweeërlei streven in het oog gehouden; eenerzijds dat van de armenzorg, die de door haar ondersteunden nog zooveel mogelijk in staat wil stellen zelf hun brood te verdienen, om hun uittreden uit de gemeenschap als maatschappelijk zelfstandige individualiteit de kleinst mogelijke proporties te laten aannemen en om de kosten derarmenzorg zooveel mogelijk te verlichten.

Anderzijds heerscht het streven om het beroepsrisico van den arbeider te verkleinen, diens verlies van zelfstandigheid te verhinderen, om de werkloozen nog eene mogelijkheid over te laten zelf hun brood te verdienen en om de kosten der armenzorg niet te verzwaren1).

Toen ook in Amsterdam de werkloosheid in het jaar 1894 grootere proporties aannam, constitueerde zich een comité om door middel van werkverschaffing de werkloozen aan inkomsten te helpen.

Daarvoor werd werk uitgekozen, dat in werkplaatsen verricht kon worden, doch aan andere bedrijven geen concurrentie zou aandoen.

De statistische gegevens toonen het grootst percentage der werkloozen onder die beroepen aan, die tot de bouw- en aanverwante bedrijven behooren, welke in andere landen eveneens

l) Op deze twee elkaar zoo nauw rakende punten stuit men in zeer vele bepalingen van Duitsche steden, welke overgingen tot werkverschaffing: Frankfurt-KarlsruheMannheim etc. Regelung der Notstandsarbeiten in deutschen Stadten. Kaiserl. Stat. Amt. n. 2.

Sluiten