Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De voorge eade werkloosheid

werd de hulp van het Burgerlijk Armbestuur ingeroepen1).

3. De vergoeding zou kleiner zijn dan het in normale omstandigheden betaalde loon, echter grooter dan eene ondersteuning uit een armenkas *).

De vergoeding werd niet alleen naar den graad der behoeftigheid afgemeten (grootte der familie), maar ook naar de arbeidsprestatie *).

De werkverschaffing kwam ook in dit jaar niet tot haar recht — van de paar duizend ondersteunden werkten slechts ca. 232, uit alle mogelijke bedrijven samengebracht, aan den arbeid, die daarvoor bestemd was.

Eene werkstaking onder deze werkloozen brak bovendien uit, omdat de commissie geheel in overeenstemming met de overal gehuldigde opvatting voor dit niet winstgevend werk (het loon overtrof met 148 procent de waarde van den arbeid) een eenigs- «• zins lager loon vastgesteld had, dan de Vereeniging van Grondarbeiders in dergelijke gevallen per uur vragen kon, echter een veel hooger dan door de armbesturen gegeven zou zijn. Deze staking, die door de grondwerkers begonnen en op de spits gedreven werd, maakte het werk zeer moeilijk, vooral in het begin en heeft zelfs met alle volgende ontnuchteringen de commissie in haar verslag 1908/1909 den gelukwensch doen neerschrijven, dat de omstandigheden haar slechts den in kleinen omvang begonnen werkverscluffing mógelijk hadden gemaakt, zoo onaangenaam waren de ervaringen.

Eene verdere ontmoedigende ervaring werd opgedaan met eene groote categorie, die voorwendde geen inkomen te hebben. Onderstaande tabel *) toont aan, dat 2.035 personen onder valsche op-

*) De vakvereenigingen hebben tegen dezen maatregel krachtig geprotesteerd.

a) Zie: Regelung der Notstandsarbeiten etc, p. 77. In Engeland werd langzamerkand ook voor werkverschaffing het principe van het plaatselijk loon voor ongeschoolde en van het Trade-Union loon voor geschoolde werklieden ingevoerd. Om toch de groote massa te bereiken werd tot inkorting van den werktijd overgegaan.

*) Evenzoo in Crefeld, Darmstadt, Düsseldorf, Mannheim enz., enz. Zie Regelung der Notstandsarbeiten, enz., p. 95.

4) Voor het eerst werd de hulp van de vakvereeniging ingeroepen om de ondersteuning voor eventueele leden door haar te doen geschieden. Op een totaal bedrag van f 119.341 werden bijna f 8.000 op deze manier ter hand gesteld. Het resultaat was niet bevredigend, de controle op deze leden door middel van de vakvereenigingen was te gebrekkig en de verstandhouding met het comité onaangenaam. Het bewijs werd geleverd, dat toen het stadium der goed-georganiseerde vakvereeniging nog niet bereikt was. Hierin kwam eene algeheele verandering. Zie Hoofdstuk Werkloosheidsverzekering.

Sluiten