Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

De losse werklieden.

DE STRIJD TEGEN DE ARMOEDE DOOR VERANDERING VAN WOONPLAATS.

I.

De trek- der losse werklieden.

Het probleem van het aaneenschakelen van los werk is tot nu toe in de volkomen teugelloosheid, waarin het bedrijfsleven zich bevindt, slechts uiterst oppervlakkig onderzocht èn nog veel minder opgelost. Zonder zeer langdurig, omvangrijk onderzoek is dit vraagstuk ook niet tot eene oplossing te brengen.

Reeds het aantal losse werklieden in Nederland is zeer moeilijk vast te stellen. De beroepstelling van 1909 toonde echter duidelijk aan, dat eenige bedrijven de andere verre overtreffen in het gebruik van ongeregelde arbeiders. Wederom waren het de bouwbedrijven in de eerste plaats, dan de scheepsbouw, waar voor het veelsoortige werk de uiteenloopendste categorieën van ongeschoolden gebruikt konden worden, vervolgens de voedings- en genotmiddelenindustrie, in hooge mate ldemr^edrijf of huisindustrie, verder het verkeerswezen (hoofdzakehjk Iravenbedrijf) en de warenhandel.

Daar is het grootst aantal losse werklieden bijeen — en is het probleem, zoowel voor~Nederland als voor Amsterdam, het moeilijkst te grijpen wegens de groote versnippering en onzekere groepeering der betrokken massa's. De kleine en allerkleinste getallen, terugzinkend tot op ééne persoon, vormen daar de ondernemers en arbeiders — zijn dan in dezen dan in dien arbeid werkzaam, duiken nu hier dan daar op — eene onrustige, wisselende massa, alleen in hun groepswijze bestaan een blijvend verschijnsel vormend.

Het aantal losse arbeiders in het landbouwbedrijf is verreweg het grootst, wat veroorzaakt wordt door de eigenaardige Neder-

Sluiten