Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De emigratie.

lende plaatsen van ons land. Naar deze ineenschakeling moet gestreefd worden. Een georganiseerd ambulantisme is te verwezenlijken. Een klein land biedt voor het slagen van zulk eene organisatie de meest gunstige voorwaarden.

II.

De Emigratie.

De ondersteuning van tijdelijk werkloozen is slechts een zeer gebrekkig redmiddel; ze kan eene verschuiving teweeg brengen in de kosten van de afdeeling publieke werken naar de afdeeling Burg. Armenzorg, of van de openbare weldadigheid op kleinere groepen van de particuliere weldadigheid, ze verlicht een zwaren druk, die op de arbeidersgroepen rust, doch ze ruimt geen oorzaken uit den weg.

Anders staat het met de emigratie. Waar de loonpolitiek eene verbetering van den toestand zonder verandering van woonplaats kan veroorzaken en dus groepen van arbeiders door de behaalde loonsverhooging op eene steeds vastere en hoogere basis van inkomsten brengen kan, waarmede een stijgend weerstandsvermogen parallel loopt, daar heeft de emigratie ten doel eene vermindering van aanbod in de plaats of het land van den uittocht. De blijvende bevolking krijgt grootere speelruimte tot verdienste. Gewoonlijk trekken de betere krachten weg. Wordt hierdoor de arbeidskracht van een volk verminderd, aan den anderen kant opent zich voor de blijvenden de mogelijkheid tot een sneller vooruitkomen1). De emigratie kan dus niet alleen eene verbetering in den oeconomischen toestand van den emigrant veroorzaken, maar ook een gunstig terugwerkende kracht uitoefenen op de verlaten arbeidsmarkt *).

In 1908 vormde zich in Amsterdam eene Emigratievereeniging, die op deze wijze de werkloosheid trachtte te verminderen. Men stelde zich met den door de Arnhemsche arbeidsbeurs aangestelden beambte in het Ruhrgebied in verbinding ennam tegelijkertijd het sedert twee jaar door de Amsterdamsche arbeidsbeurs opge-

*) Vgl. E. Loening, Auswanderung Handw. d. St. W. III, p. 270.

*) Bv. in Italië wordt bevestigd (Verslagen van de Emigratiecommissie), dat het evenwicht tusschen aanbod en vraag op de arbeidsmarkt hersteld was, de werkloosheid gedaald, de loonen gestegen waren door de emigratie. Italië kampt echter met gedeeltelijke overbevolking.

Sluiten