Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongeschikte, onwillige individuen, die de stad nooit verlaten, nemen tijd, geld en besturen in beslag zonder het vooruitzicht, dat ze door eigen kracht ooit uit dezen onzelfstandigen toestand zullen geraken. Het ontbreekt hen aan kennis, of aan moreele en physische kracht, wat zonder buitengewone hulpmiddelen of desondanks tot hun dood zoo blijven zal. Aldus zullen ze steeds de openbare en particuliere middelen in beslag nemen, zullen zij niet of met de grootste moeite door aaneenschakeling van los werk, -door werkverschaffing of emigratie het aantal te ondersteunen werkkrachten doen verminderen.

Een logisch gevolg van dezen stand van zaken zou dus zijn, dat het laatste buitengewone hulpmiddel aangewend werd, om ook uit deze groep nog die enkelen uit te ziften, welke het tot zelfstandigheid zouden kunnen brengen.namelijkdoorleerdwang1).

Voor de overigen, de hopeloozen, moet men eischen, dat zij ondersteund worden en niet meer tijd en kosten in beslag nemen, dan uit een oogpunt van menschelijkheid en sociale rechtvaardigheid tegenover de beter kunnenden en willenden geboden wordt.

Eene grootsche armenpolitiek heeft ten doel de hulpbehoevende elementen weer zelfstandig te maken.

Blijft Amsterdam dus een concentratiepunt van een overmatig groot aantal van oeconomisch zwakke elementen, dan zal het tot een breede politiek behooren die krachten, welke zonder verdere inspanning hun geheele leven een last voor de gemeenschap zouden blijven, ook door middel van dwang op te voeden ten einde hun eigen brood te kunnen verdienen*). In een dichtbevolkt land

eene landbouwinrichting en de vestiging op den voor bebouwing geschikt gemaakten bodem zou dus voor die elementen aangewezen zijn, welke nog de meeste kans bieden, dat zij zoowel physisch als psychisch niet alleen gewillig zullen zijn maar ook leergierig en weldra in staat om hun brood te verdienen.

Staatscommissie over de Werkloosheid, vierde sub-commissie, Deel V, pag. 63. De rapporteur meldt, dat in zijn district zelfs gevangenisstraf of deelneming aan werkstakingen geen beletsel meer vormen tot het aannemen als landarbeider, id. p. 131.

l) Voor de physische ontwikkeling verwijzen wij naar de verbazingwekkende uitkomsten, welke bij ongeschikten en arbeidsschuwen in de Elmira-Stichting te NewYork verkregen werden. Vgl. Crimineele anthropologie van Dr. A. Aletrino, p. 389 ev.

') Het „Minority-Report" stelde het „verplicht onderwijs" voor werkloozen in stad- en landkolonies als voorwaarde, om het leger van ongeschoolde krachten te verminderen. Eenzelfde voornemen werd in het rapport aan de Emigratievereeeniging in Amsterdam uitgesproken. Gelukt het na het verplicht onderwijs niet aan den arbeidsschuwe, nadat de arbeidsbemiddeling hem een passende betrekking bezorgd heeft, zich in het bedrijfsleven te handhaven, keert hij onophoudelijk tot het verplicht onderwijs terug, dan moet men zijn toevlucht nemen tot eene strafkolonie als de geschikte plaats om deze elementen onder te brengen.

Sluiten