Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De arbeidsbemiddeling.

De arbeidsbemiddeling heeft jaar in, jaar uit op de primitiefste wijze plaats gevonden en vormde, ondanks pogingen tot verbetering, een der allergrootste schaduwzijden van het havenbedrijf, een reeks van sterk schadelijke invloeden veroorzakende.

Drie soorten van „werk-zoeken" hadden zich langzamerhand ontwikkeld. De eene groep wachtte voor de kantoren der scheepvaartmaatschappijen in afwachting van werk, andere arbeiders trokken er overal voor rond. Een derde groep verzamelde zich op bepaalde plaatsen op de kaden, waar de werknemer ze weet te vinden'. Dikwijls bezorgt de stuwadoor de hem bekende menschen werk zonder tusschenpersoon, terwijl tevens dezelfde stoomvaartmaatschappij ook van uit haar kantoren aanwerft. Men-tracht hierin verbetering te brengen door het instellen van een centrale aanwervingsplaats. De havenarbeiders echter, staan dikwijls voor niets dagen en dagenlang in weer en wind. Het kan gebeuren, dat in de ééne haven te weinig arbeiders samenkomen, aan de andere haven het aanbod veel te groot is. Reeds 's morgens om 5 uur begint het rondslenteren. Ze durven dikwijls den geheelen dag tot laat in den nacht niet van de plek weg te gaan; er zouden schepen kunnen aankomen en juist een voordeelig werk misgeloopen worden.

Deze misstand bestaat bv. ook in Hamburg; in Liverpool; het vormt ook daar de grootste schaduwzijde van het kadebedrijf*•) en demoraliseert in korten "tijd ook de nieuwe elementen. Zelfs het bestaan van een of meer arbeidsbeurzen zou hierin maar ten deele verbetering kunnen brengen. Het wachten geldt namelijk het werk, en dit werk blijft steeds afhankelijk van het op ongewone uren binnenloopen van schepen. Er staan dagelijks honderden arbeiders aan de kaden en wachten op werk; er gaan dagelijks honderden naar huis zonder het gevonden te hebben. Is een aantal, wachtensmoede, naar huis gegaan, dan kan het gebeuren, dat ze door kameraden plotseling geroepen worden, omdat er schepen binnengeloopen zijn. Het gebeurt soms, dat zij midden in den nacht bestoken worden. Dadelijk gaan ze dan naar de plaatsen, waar werk te krijgen is, terug en een ingespannen

woordt aan het rechtsgevoel van de arbeiders, die dit door hun jarenlangen arbeid als hun bijzonder voorrecht beschouwen, waarop vreemde elementen niet dadelijk aanspraak mogen maken.

') „Die Arbeiterverhaltnisse im Haren von Hamburg" von E. Francke. Report by the-soyal commission on the Poor Laws, Vol. III, p. 599-

Sluiten