Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het voor een groot deel een open bedrijf is en blijft, dat dus voor ieder de vrije beschikbaarstelling van zijn arbeidskracht op dit vrije arbeidsveld mogelijk zal blijven, waarmede het buitengewoon snelle uiteettingsvermogen door den omvang van het arbeidsaanbod verzekerd is, zal deze toestand in de haven vermoedelijk nog zeer lang in stand blijven.

Ondanks deze toestanden heeft de arbeidersbeweging ook hier haar intrede gedaan, zij het ook met minder vérstrekkend gevolg dan bv. in de Londensche dokken te constateeren valt.

Onder de havenarbeiders bestaat nevens enkele kleinere bon- 1 den in Rotterdam, Amsterdam en Zaandam sedert ca. 1898 eene 1 organisatie, tezamen een paar duizend leden tellend; het grootste aantal is in een verbond vereenigd *). De leiders kunnen slechts met de grootste inspanning de arbeiders, welke uit de ruwste, meest onbeschaafde elementen bestaan, samenhouden. Contributies worden met de meeste moeite geïnd, de stakingskas is van geen beteekenis. Men kan echter eene vermeerdering van zijne leden en eene verbetering in de haventoestanden constateeren; vooral eene sterke veirmindering van hetalcoholgebruikvond, dank zij zijn optreden, plaats.

In andere steden, Londen, le Havre, Genua, ook Hamburg, hebben de arbeiders reeds eene betere regeling van het bedrijf verkregen s). Te Genua echter ten koste van den bloei van het bedrijf. De handel heeft zich ingevolge die bemoeilijking grootendeels verlegd naar Marseille.

In de Nederlandsche havens zal de strijd in toenemende mate gevoerd moeten worden om deze voortdurende demoraliseering en den snellen ondergang van de arbeidskrachten een emde te doen nemen. Het aantal geschillen is reeds bij voortduring vrij talrijk. De werkgevers in het Haven- en Scheepvaartbedrijf hebben zich hiertegenover aaneengesloten, ten einde krachtig tegenover die onrust in het bedrijf te kunnen optreden.

De Stuwadoorswet (14 October 1914 bekrachtigd, doch eerst 1 November 1916 in werking getreden) tracht reeds aan eenige

)e vakbewe:ing.

*) Deze vakbonden zijn zeer onstandvastig in hun bestaan, sterkte en groepeering. Zeer juiste gegevens zijn niet te verkrijgen.

s) Een eerste poging circa 1900 in Rotterdam gedaan is mislukt.Staatscommissiè voor de werkloosheid, III, p. 38—40.

Sluiten