Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

misstanden een einde te maken1). Zij bevat: beperking van den arbeidsduur, grooter veüigheid voor den arbeider en nauwkeuriger loonuitkeeringen. Arbeidskaarten of -boekjes worden voor iederen havenarbeider verplicht gesteld. De omscluïjving havenarbeider is zeer ruim genomen, zooals eveneens havenarbeid in den ruimsten zin (kade- en pakhuis werk) onder deze wet valt. Aan de atuwadoorsonderneming wordt eene vrij vérgaande aansprakelijkheid voor de veüigheid der havenarbeiders opgelegd, waartoe iedere onderneming ingeschreven zal worden.

Hierdoor zal ongetwijfeld het aantal ongevallen verminderen, en dus de ongevallenverzekering verlichting ondervinden, anderzijds- wederom uitbreiding erlangen.

In den bestaanden vorm blijft het bedrijf echter een bron, welke zijn elementen aan de armenzorg toevoert.

Juist de expansiekracht van het bedrijf zal daarvan de voornaamste niet te elimineeren factor blijven.

Eene poging van de zijde der werkgevers om aan eene kleine categorie van havenarbeiders eene vastere bestaanszekerheid te verschaffen, bestaat in het aanstellen eener zg. havenreserve, eenige honderdtallen arbeiders, welke een minimum loon gegarandeerd krijgen, waartegen zij zich echter weer permanent ter beschikking der arbeidgevers te houden hebben. Beurtelings komen zij dan in aanmerking, vóór ieder ander los arbeider, bij het te werk stellen. Voor hen is het uiterst ongewisse bedrijf dus teruggebracht tot iets normaler verhouding, is het weekloon tot een zeker bedrag tot een vast inkomen geworden. Hierdoor wordt de kans op werk voor de overigen verkleind, eerst komt steeds deze reserve aan de beurt. Deze kansverkleining is slechts zeer bescheiden. De regeling zelve draagt echter demogelijkheid eener ontwikkelingin zich, vooral wat de geregelde stoomvaartlijnen betreft. Het arbeiderssurplus kan er door verminderd, niet echter geëlimineerd worden*).

*) Hiermede traden in werking de volgende K. B.: Het Contrölebesluit, het Werktijdenbesluit, het Stuwadoors-Veiligheidsbesluit, de Organisatie van de inspectie van den havenarbeid, het Reglement voordeCommissiënvanden havenarbeid, Bepalingen nopenshetregister van Stuwadoorsondernemingen en de uitreiking van arbeidskaarten.

2) 2 Jan. 1917 werden 400 beroepsbootwerkers als havenreserve aangenomen. Er waren echter te zelfder tijd reeds bijna 5.000 arbeidskaarten.lingevolge de bepalingen der Stuwadoorswet, uitgereikt. Tijdschrift der Nationale Vereeniging tegen de Werkloosheid 1917, Afl. i.

Eene tijdelijke garantie-loonregeling voor de losse veemarbeiders te Amsterdam werd voor ten hoogste zes maanden door de Scheepvaartvereen. te Amsterdam ingesteld. Jan. 1918.

Sluiten