Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het sociaal vernuft zal een zware taak hebben, eer het de juiste verbetering in dezen bedrijfsvorm gevonden heeft.

Het aanvullen van het inkomen dezer gezamenlijke massa wordt onder deze omstandigheden niet door het bedrijf gedragen, maar door de weldadigheid der armenzorgorganen, zoowel uit belastingen als uit vrijwillige bijdragen.

Het arbeidsrisico moet in hooge mate door de inwoners van Amsterdam medebetaald worden.

II.

Het bouwbedrijf.

De tweede belangrijke groep van chronisch werkloozen vindt men in de bouwbedrijven.

De arbeiders in de bouwbedrijven splitsen zich in enkele, vrij scherp omlijnde groepen: die van arbeiders, welke bij de uitvoering van omvangrijke werken gebezigd worden, de talrijke Waterstaatswerken en andere grondwerken, de groote gebouwen, de spoorwegwerken. Deze werken worden doorgaans uitgevoerd door groote aannemers, welke steeds eene vrij aanzienlijke kern van vaste werklieden houden, die overal meetrekken, 's winters weer naar huis gaan of op de eigen werkplaatsen der patroons doorwerken. Deze komen voor-het vraagstuk der stadswerkloozen slechts in aanmerking, voorzoover zij eens bij uitzondering in de stad blijven hangen of daar hun werkjaar trachten vol te maken.

De bedrijfsorganisatie dezer groote aannemers, noch de aard van het werk vormen een voortdurende bron van werklooze of armlastige elementen. Slechts toevallige omstandigheden: vermindering van omvang der uit te voeren werken e.d. zijn soms oorzaak van een tijdelijk surplus.

De tweede groep is van meer belang voor het armenvraagstuk. Het is de huizenbouw, vooral de huizenbouw in de grootere steden, die het samengestelde vraagstuk heeft geschapen, dat vooi de armenzorg een onuitputtelijke bron van kosten, zorg en bezwaren oplevert.

De toestanden, door de bedrijfsorganisatie geschapen, welke in de meeste groote Nederlandsche steden min of meer voorkomen, zijn voor Amsterdam ongeveer de volgende.

Eerste groep. Tweede groep.

Sluiten