Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reeds langen tijd was, zoowel te Amsterdam als elders, de gewoonte heerschend geworden bij vereenigingen en maatschappijen, hare bouwwerken aan te besteden.

De groote voordeden daaraan verbonden, betrouwbaarheid, goedkoopte, uitschakeling van tal van moeilijkheden, vooral aft wenteling van het risico, verlokten ook allerlei particuheren van de meest verschillende beroepen tot bouwen op deze wijze. Voor-; al hooge huurprijzen bij een plotselingen aanwas der bevolking werkten stimuleerend op den ondernemingszin.

Er waren perioden van veel navraag te Amsterdam, waarin de afzet gemakkehjk,tegenhoogeprijaén tot stand kwam. Begeerig naar nog vlugger afzet (vooral de diamantwerkers hebben in den zg. „Kaapschen tijd"hun geld dikwijls in huizen gestoken en daardoor de vraag belangrijk doen stijgen), naar nog sneller winst, deed het sparen op de hoedanigheid der huizen hand over hand toenemen;

De aanbesteder trok de marge steeds nauwer, de ondernemer zuinigde steeds meer uit op zijn materiaal.

Eene groote concurrentie dwong tot scherpe prijs-omgrenzing. De huizen werden steeds slechter.

Deze tendens verergerde, toen de verminderende vraag de prijzen ging drukken. Men moest zich tegen verlies waarborgen door nog goedkooper bouwmateriaal te nemen.

De revolutiebouw had zijne intrede gedaan.

Diegenen, die het meest tot den koortsachtigen, slechten bouw bijdroegen, waren dus die aanbesteders, die op hoop van winst hun geld ih huizenbouw staken, deze zoo snel mogelijk gereed en verkocht wenschten te zien, om met de winst hun onderhoud te dekken en weer'nieuwe werken aan te besteden. Het waren eveneens tal van kleine ondernemers, timmerlieden, schilders, handelaren in bouwmaterialen, die van de navraag wenschten te prohteeren en zelf, met zeer geringe hulpmiddelen,. Voor eigen risico begonnen te werken.

Het jachten werd algemeen.

De architecten, tot haast aangemaand, schreven steeds korter afleveringstermijnen voor. Alles wat zich slechts eenigszins tot snelle fabriekslevering leende, werd niet meer bij kleine bazen besteld maar aan fabrieken opgedragen. Deuren, ramen, kozijnen enz. werden kant en klaar uit de fabrieken betrokken. Een nameloos haasten, eene verregaande opeenhooping van werk was daar-

De revolutiebouw.

Sluiten