Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het gevolg. De ondernemer trachtte bovendien door onderaanbesteding zijne kosten zoo gering mogelijk te maken.

Het seizoen, een lage rentevoet, zijn oorzaak, dat al deze anarchistisch naast elkaar produceerende revolutie-bouwers tegelijkertijd de opdrachten uitgeven en volvoerd wenschen te zien.

Vlugger afleveren, sneller produceeren! Metselaars, timmeriieden, schilders, stucadoors, allen moeten in koortsachtige bedrijvigheid, in jachtige overhaasting, door overuren en samentrekking van arbeidskrachten aan de vraag voldoen.

Eenige rem tegenover dat speculatief bouwen bestaat in de grondpohtiek der gemeenten, die den grond slechts tegen erfpacht willen uitgeven.

Eene zeer sterke oppositie is daartegen gerezen bij de eigenbouwers. De grond is te duur voor speculatie in arbeiderswoningen, de eigenbouwer trekt zich van dit terrein terug, laat het over aan coöperatieve vereenigingen met rijkssubsidie l). Het erfpachtstelsel doodt den lust bij particuheren om te gaan bouwen *); het verhindert namelijk het onbelemmerd verkoopen aan derden en daarom gaat het bij de eigenbouwers *).

Ook hebben de Woningwet met de gemeenteverordeningen door hare talrijke belemmerende bepalingen den huizenbouw eer geremd dan bevorderd 4).

Dit neemt echter niet weg, dat speculatieve huizenbouw als constant verschijnsel welig tiert, eene ware ontwrichting van het geheele vak medebrengend.

De degelijke bouw-ondernemer let op qualiteit, heeft zijne reputatie als aannemer en particulier bouwer op te houden, hij laat zijne soliede ramen en deuren 's winters in eigen werkplaats vervaardigen. Geheel anders de bouwer zonder bedrijfskapitaal. Hij moet snel verkoopen; al het overige is hem onverschillig.

*) Verslag van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel 1912: De bouwvakken. Verdere jaarverslagen zijn sedert het uitbreken van den oorlog niet gepubliceerd.

a) Verslagen en Mededeelingen van de Afd. Handel van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel 1912, No. 1.

*) „Het grondbedrijf en de Erfpachtvoorwaarden", De Bouwondernemer. Oct. ign, p. 95".. denken wij bouwers er niet over te bouwen op grond, die niet ongestoord in ons bezit kan komen en waarvan we dus ook niet het rustig en ongestoorde bezit aan derden kunnen verkoopen.

4) Verslagen en Mededeelingen enz., No. 1.

Sluiten