Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nèmer, de metselaar of schilder-èn-aannemer, de verdere kleine patroons in de bouwbedrijven.

Over dezelfde periode kwamen bijna 1.500 faillissementen onder hen voor, d. w. z., dat tezamen jaarlijks circa 144 faillissementen alleen onder de bouwondernemers plaats grepen 1).

Voor den toestand in de bouwtedrijven, vooral ook voor de bestendigheid van het patroonschap ten opzichte van de betrokken werklieden is vooral het passief door deze vele faillissementen veroorzaakt van geen geringe beteekenis.

Het belangwekkende feit doet zich daarbij voor, dat uitsluitend „aannemers" {groep A) slechts één derde van het totaal aantal faillissementen •) van het bovengenoemd aantal te hunnen laste hadden, terwijl toch een even groot netto passief op hunne rekening te boeken viel, als op rekening der bouwondernemers van dubbele qualiteit (groep B), welke het overige tweederde deel der faillissementen veroorzaakten.

Over een tijdsverloop van dertien jaren hadden beide groepen ieder ruüh dertien millioen gulden deficit of tezamen gemiddeld twee milhoen gulden deficit per jaar veroorzaakt.

Amsterdam neemt hierbij wederom een bijzondere plaats in. Het heeft naar verhouding meer faillissementen dan Rotterdam of den Haag.

Opvallend is echter de uitkomst der passiva voor de twee verschillende groepen van bouwondernemers in die stad. De ondernemers van dubbele qualiteit (groep B), die dikwijls werkplaatsen of fabrieken bezitten, hebben bij een nagenoeg gelijk aantal failliSsementen slechts een netto passief te boeken vanruim f800.000, verdeeld over dertien jaar, terwijl de aannemers, architecten enbouw-

») Groep A I9o5-i9I7 = 605 faillissementen

Groep B 1905—1917 , = r.48i faillissementen

A en B totaal = 2 o86 failUssementen

) Zorgvuldig is uit deze statistiek ieder beroep uitgeschakeld, dat onder de groote bedrijfsgroep „Bouwbedrijven" in de officieele statistieken is samengevat, maar bij eene nauwkeurige schifting in deze berekening niet thuis behoort.

FailUssementen I I officieele

Zoo waren er in: ondernemers I Tezamen Statlstlek

| C B. v. d. j I A | B | I Stat.

*9°6 I 108 33 141 20!

1915 I «6 | 53 | l6g | I97

Sluiten