Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij, die van dit anarchistisch produceeren, ook in zekeren zin van dit voortdurend kapitaalverlies, dus een stil liggen van het werk, hevig lijden, zijn de werklieden.

De magische aantrekkingskracht van de groote stad, de groeiende huizenbouw en de, op een zeker tijdstip van het jaar zeer intense navraag naar werkkrachten, heeft hen in groote scharen naar de stad, vooral naar Amsterdam gedreven. Zij gingen, nadat het werk voltooid was, niet meer terug naar hun woonplaats, zij vestigden er zich voor goed.

Dit toestroomen van werkvolk, uit eigen beweging, of door import van den ondernemer, gaat onophoudelijk verder, brengt een bederven van de arbeidsmarkt voor de ingezeten bouwvakarbeiders mede.

Het geheele heir van arbeiders werd eveneens gejacht tot steeds sneller werken, qualiteit werd op den achtergrond gedrongen; goedkoop, zoo goedkoop mogelijk, moest er gebouwd, geschilderd, getimmerd, gestucadoord worden.

Men ging dus aan de werklieden andere eischen stellen, jonge, rappe handen waren meer waard dan geoefende, maar langzame oude handen.

Vakkennis werd weinig meer gevraagd — in enkele weken werd de jonge kracht bruikbaar. Het stukloon bevorderde het snelle werken, de toevloed van buiten het goedkooper werken, het loon werd gedrukt.

Weldra kon de oudere werkman niet meer mede, hij werd op zijde gedrongen, ongewenscht gemaakt door zijn jongere, onbekwame collega's.

Het gevolg was ten eerste eene verzwakking van de positie van den bouwvakarbeider zelf. Zijn vakkennis werd weldra uiterst gering, hij kon dus zeer gemakkelijk vervangen worden. Zoodra er beter werk van hem verlangd werd, begaf hem het eenigste middel om zijn brood te verdienen: voldoende vakkennis. Hij werd dan onrmddelhjk waardeloos.

Ten tweede door een voortdurend ontbinden van de overeenkomst. De ondernemer namelijk neemt zijn werkvolk slechts aan voor den duur van den bouw. Is het onderhanden werk gereed, dan volgt ontslag. Onder den drang van den aanbesteder of van hemzelf, tracht hij zooveel mogelijk werken tegelijk te ondernemen. Het gevolg is dus eene groote concentratie, een

De werklieden.

Oe werkloosïeid.

Sluiten