Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aannèmersbond besloot niet in te schrijven op eenige aanbesteding, waarbij deze bepaling gehandhaafd bleef *).

„Onwerkbaar weer" is door geen enkele verzekering te dekken, is onberekenbaar. Het risico kan niet door den aannemer — wel door den aanbesteder gedragen worden2).

Het verzet heeft vele gemeentebesturen er toe gebracht de extra-kosten voor hunne rekening te nemen'), terwijl ook nog menigmaal de ziekteverzekering daarbij inbegrepen wordt — of de art. 1638 c en d B. W. werden uitgeschakeld4).

Te Amsterdam, waar de gemeenteraad reeds vroeg zijn aandacht op deze quaestie gevestigd had, waar de vaststelling van den arbeidsduur in de bestekbepalingen en de loonlijsten onophoudelijk aan de orde was *), kwam, na veel delibereeren •), het besluit, dat de aannemer althans voor een bepaald aantal dagen bij onwerkbaar weer eene loonuitkeering zou doen (3 achtereenvolgende dagen of 15 dagen per 3 maanden). Tevens werd eene beperkte loonuitkeering bij ziekte verplichtend gesteld.

Deze bepaling aangaande het onwerkbaar weer bleef gehandhaafd en wordt langzamerhand ook wel bij particuliere aanbestedingen gevolgd').

Het verzekeringswezen, dat hiervoor eene oplossing zou kunnen brengen, blijft in het aannemersbedrijf beïnvloed door uiterst ongunstige factoren. Alleen de jaarcontracten zijn aannemelijk voor verzekeringsmaatschappijen, niet die voor korten termijn. Het werkvolk, daar zonder verder onderzoek aangenomen, ge-

l) Het is gebleken, dat ziekteverzuim geen grooten post op het budget van de geheele kostenberekening pleegt uit te maken.

') Het „Bouwkundig Weekblad" van 22 Nov. 1913 drukte een belangrijk verslag over, uitgebracht door de Ver. „Volkshuisvesting" te Arnhem. Jaarverslag X912, waarin een onderzoek aldaar naar het verzuim gedurende den bouw van de „Verschuerwijk" (331 woningen, 334 arbeiders, arbeidsduur 2 maanden) werd medegedeeld. Van de 18.574 verzuimuren vielen er niet minder dan 15.179 op „onwerkbaar weer", slechts 1,795 °P ziekte. De metselaars en opperlieden waren er 't meest door getroffen. Regen veroorzaakte */»> vorst V» van het verzuim.

3) De Aannemer 1912, 24 Sept.

*) O.a. in het Bisdom den Bosch stelde de Bisschop (ra Juli x.9ta) de overname van de verplichtingen, voortvloeiende uit die art. voor alle kerkelijke besturen in het Bisdom, verplichtend.

5) Zie Gemeenteblad 22 Jan. 1890, tl Juli 1,891, 14 Juni 1892, e. v.

*) Zie G. BI. afd. 2, 8 Juli 1903. Voorstel ro Juli 1903. Handelingen 16 Juli 1903. De loonlijsten o.a. werden herzien resp. in de jaren 1905, 1909,1910,1912,1913, 1914. Men was toen reeds aan het veertiende „Wijzigingsblad Minimum-loonlijst der Bestekken" toe.

*) Verzameling van Verordeningen en Regelingen, vastgesteld door het Gemeentebestuur van Amsterdam betreffende arbeidszaken.

Sluiten