Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zond of lijdend aan kwalen, biedt een reeks van kwade kansen Het zg. „regenverzuim" biedt in het geheel geen basis voor de verzekering, vandaar dat deze, waar zij bestaat (eene zeldzaamheid), zulke hooge premies vergt, dat de ondernemer deze niel wenscht»te betalen1).

Het arbeidsleven blijft zeer onzeker. Eene geringe verbetering ontstond door het in zwang komen, vooral in en om de groote steden, der collectieve contracten. Ook de aannemer begint wat meer eischen te stellen. Het vragen naar getuigschriften, vroeger ongebruikelijk, kwam na invoering van het arbeidscontract steeds meer in zwang.

Deze toestanden in het ondernemersbedrijf hebben echter een verwilderenden invloed op de bouwvakarbeiders uitgeoefend.

De werkman tracht zijnerzijds zijn voordeel, zijne loonsverhooging, dus versterking van zijn weerstandsvermogen, te verkrijgen. In de bouwvakken echter niet op den weg eener weloverlegde goed georganiseerde vakbeweging, maar door de zg. „vrije actie", door de plotselinge, onvoorbereide staking.

Indien deze arbeiders al eene richting zijn toegedaan dan is dat voornamehjk de meest ongebonden richting. Meestentijds echter zijn zij niet georganiseerd, zijn zij de „vrijen" onder de arbeiders.

Het ondernemersbedrijf brengt mede, dat zij, toevallig saamgeworpen bij eenzelfden bouw, het voor hen gunstigst moment afwachten,-het moment, dat de aannemer, aan handen en voeten gebonden door zijne aangegane verlichtingen in zake afleveringstermijnen, geen stilstand van het werk kan wagen zonder daarbij zijne winstmarge tot niets gereduceerd te zien door de boeten, welke bij een niet-nakomen van zijne verplichtingen in de overeenkomst met den aanbesteder, grondspeculant of de credietbanken zijn vastgesteld. Hij moet doorwerken.

De aannemer staat dan vrijwel machteloos. Hij óók is niet georganiseerd — de tijd dringt, hij geeft toe, soms aan de onredelijkste eischen, om plotseling bij een anderen bouw weer voor eenzelfde conflict te staan.

Hij kan ook niet toegeven. Zijn kans op overwinning is dan vrij

') De Aannemersbond verwijst voor zulk eene verzekering naar de , Eerste Nationale Arbeidscontract- en Ziekte-Verzekering Mij. „Het Hollandsche Kruis". Deze Mij. worstelt eveneens met de onberekenbare kansberekening voor onwerkbaar weer

De stakingen.

Sluiten