Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groot. De werklieden bezitten namelijk meestentijds geen weerstandskassen, meenen dit onnoodig. Gelukt de staking niet, dan probeert men het met eene volgende.

Men kan den daardoor geschapen toestand beschrijven als eene van voortdurende onrust en verwarring, van voortdurend wantrouwen, van eene eindelooze bron van schade en verbittering.

De bouwvakken blijken dan ook, zoowel in de groote steden als over het geheele land, ongeveer één derde van alle stakingen te veroorzaken.

Inderdaad komt door dit ongeregeld afwerken menig bouwwerk te laat klaar. De aannemer heeft daartegen slechts één verweermiddel, hij pleit overmacht, weigert de korting op de aannemingssom bij termijnoverschrijding te aanvaarden

De rechter heeft in een groot aantal vonnissen de plotselinge staking als overmacht erkend, hetgeen de positie van den aannemer aanmerkelijk versterkt heeft.

Bovendien is het verweer tegen de groote schade door zulke stakingen veroorzaakt steeds gestegen. De patroons-organisaties dringen er onophoudelijk bij hunne leden op aan, niet in te schrijven op eenig werk, tenzij in het bestek wordt bepaald, dat alle geschillen aan arbitrage zullen worden onderworpen, en werkstakingen en uitsluitingen erkend worden' als force-majeure1).

Onder de arbeidersorganisaties heeft het ongebreideld staken, de redelooze wijze van handelen, het menigmaal onbekookt optreden van de „vrijen" *), eene felle bestrijding gevonden, vooral bij de „modernen", die dezen ordeloozen geest, schadelijk voorde ontplooiing eener degelijke vakbeweging, niet scherp genoeg kunnen veroordeelen4).

Herhaaldelijk kon geconstateerd worden, dat ondernemers, beu-van al deze conflicten, moede van de opeenstapeling van zorgen en ergernis, hunne inschrijvingen gingen beperken of veel

*) Bij Rijkswerken kan dit als zoodanig erkend worden, indien de te late oplevering bet gevolg is van omstandigheden onafhankelijk van den wil des aannemers. (Alg. Voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van Rijkswerken §§ 465 en 478). Bij andere overeenkomsten onder toepassing van art. r28o—81 B. W.

2) Zie o.a. Request aan B. en W. der gemeente Rotterdam door de afd. Rotterdam van de Ned. Aannemersbond Nov. 1912 enz., enz.

3) Men herinnere zich bv. de staking der bouwvakarbeiders aan het „Hotel Central" te 's-Gravenhage, die het voordeel van het in gang zijnde overleg met georganiseerden geheel bedierven. Maart 1912.

4) Verslagen van den Centralen Bond van Bouwvakarbeiders 1913, 1914, 1915 enz.

Sluiten