Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontheerlijk voor het scheppen van een geregeld bestaanl).

Indien door samenwerking of door drang van de arbeiders zelf niet alleen de aanbesteders maar ook alle eigenbouwers hun voorgenomen bouw aan een centraal punt bekend maakten en door overleg opeenhooping en plotselingen stilstand wisten te vermijden, dan zou de werkman, betrokken bij den huizenbouw, in veel gunstiger conditie komen te verkeeren.

Een nationale bouwvakarbeidersbond zou in dezen chaos van tegenstrijdige belangen echter de stuwkracht tot verbetering kunnen worden.

Tot zoolang echter blijven de onmachtigen, de ouden, de inkomensloozen uit de bouwvakken, met vrouwen en kinderen de armenzorgorganen toevloeien — verzwakt en uitgeput door de stakingen, het kleine bezit opgeteerd of in den lommerd gebracht in de lange perioden van werkloosheid —eene onbegrensde massa, heen-en-weer vloeiend tusschen alle bedrijven, waar wel eens losse krachten gebruikt kunnen worden. Heden hun verdienste vindend, morgen weer broodeloos.

') Eene allereerste poging in die richting is ondernomen door het Centraal Bureau voor Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, hetwelk kennis geeft aan alle aangesloten arbeidsbeurzen van aanbestedingen van Rijkswerken en van enkele andere groote lichamen, zooals de Spoorwegmaatschappijen, de provinciale Waterschappen, enz. Tot nu toe, 1918, was deze poging nog in zijn eerste stadiumZij heeft echter voornamelijk ten doel de werkgevers door middel van de arbeidsbeurzen opmerkzaam te maken op het arbeidersaanbod.

Sluiten