Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

passing is, die „in het openbaar" bedelt (art. 432' W. v. S.).

Het heen en weer trekken der zwervers heeft dus nog een enormen omvang. Het vanwaar en waarheen is meestal niet na te sporen. Dikwijls zijn het de onbekwaamste der losse arbeiders, die tijdelijk in de rijen der dakloozen geraken, dan weer genoeg verdiend 4iebben om ergens een eigen bed in een kosthuis te betalen. Maar ook velen zwerven uit onrast, omdat ze niet weten wat zij met hun ellendig leven moeten beginnen: ze worden voortgedreven door een innerlijken drang tot trekken, welke ze dikwijls zelf niet weten te verklaren *). Ze vormen een duisteren stroom van schipbreukelingen, van lichamelijk en geestelijk diepgezonkenen, van ongeschoolden, betrekkingloozen, familieloozen, houvastloozen. Ze kunnen niets meer praesteeren. Voor de meesten moet men de hoop opgeven om ze nog op te heffen; ze leven bijna geheel op kosten van de gemeenschap.

Uit deze massa, welke samengesteld is uit de meest verschillende elementen, physisch en psychisch minderwaardigen, karakterzwakken, alcoholisten en misdadigerstypen, ouden en zenuwzieken wordt de bevolking der arbeiderskoloniën voor het grootste deel gerecrateeFd.

Een voor de bedelarij beschermend element is in het geheele systeem der armenzorg en tot voor kort in het Nederlandsch systeem der sociale politiek achterwege gebleven. Een groot aantal kleinere gemeenten had wel is waar zeer elementaire werkverschaffingen georganiseerd, doch deze komen voor de doortrekkenden nauwelijks in aanmerking.

Er zijn in Nederland geen zoogenaamde „Wanderstrassen", bijna geen „Herberge zur Heimat", alleen in enkele steden, meestal door het Leger des Heils, een enkele maal door andere particulieren opgerichte kostelooze slaapgelegenheden—geen werk- of verplegingsinrichtingen, behalve de enkele zoogenaamde Industrieele Tehuizen. Voor zwervers staan in eene stad tegen rjetaling de slaapsteden of anders banken in de plantsoenen, poortjes of stoepen als nachtverblijf open, tenzij de politie ze vindt en medeneemt naar het politie-bureau, waar zij 's morgens weer vrijgelaten worden. Het was dus mogelijk, dat werkloozen onvrijwillig

l) Denkwürdigkeiten eines Arbeiters. Nieuwe reeks van „Leben und Wissen", 4e Deel.

Joshua Flynt, Tramping with Tramps.

De zwervers.

Sluiten