Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het geheele Rijk echter steeg de vermeerdering der ongeschoolden binnen tien jaar met circa 32.3 % *). Men zou eene stad van den omvang van Delft, Leeuwarden of Zwolle met niets dan ongeschoolde arbeiders kunnen bevolken.

De last der ongeschoolden komt dus wel voornamelijk op de paar groote steden neer.

Deze gegevens beteekenen dus, dat het aantal ongeschoolden het snelst toeneemt in de steden, dat deze de grootste getallen herbergen en dus hier, in die groote steden het probleem van den ongeschoolden arbeider onderzocht en opgelost moet worden.

Ondanks het hooge gemiddelde van personen in de industrie werkzaam, is Amsterdam uit hoofde van haar plaats als handeken havenstad niet een centrum waar de industrie zich bij voorkeur vestigt; integendeel bevoordeelt de industrie ook hier langzamerhand de nabijliggende dorpen *). De arbeidskrachten zijn hier duurder dan op het land, een belemmerende factor tot eene nieuwe kapitaalbelegging, welke als voorwaarde tot haar gebruik talrijke arbeidskrachten zou noodig hebben.

De trek der ongehuwde personen is echter ook hier, evenals in de meeste groote steden, voor het overgroote deel uit dienstboden en ambachtsheden samengesteld. Dat zijn de elementen, welke van het platteland of van de kleine steden in de eerste plaats wegtrekken.

Wanneer men de statistiek der immigranten nader beschouwt, dan ziet men dat de hoofden van gezinnen het grootste aantal immigranten uitmaken tusschen de dertig tot veertig jaar, en veel geringer aantal is tusschen twintig tot dertig, of veertig tot vijftig jaar oud.

Men mag veronderstellen, dat hier in sterkere mate de noodzakelijkheid om gunstiger levensvoorwaarden te verkrijgen tot emigreeren aanleiding heeft gegeven, dan bij de ongehuwden, die het hoogste aantal der emigranten aanwijzen tusschen 20— 30 jaar, dus in de jaren waarin de ondernemingslust het grootst is.

De beroepsstatistiek toont aan, dat Amsterdam als handelsstad voornamelijk die elementen tot zich trekt, welke in

») De vermeerdering der ongeschoolden in 1899—1909 " noch voor Amsterdam noch voor Nederland precies na te gaan door eene veranderde indeeling van het cijfermateriaal. Het aantal voor Amsterdam is geschat.

*j Dr. L. van Nierop, De Bevolkingsbeweging der Nederlandsche stad, p. aio De in dit werk geschetste beweging zette zich in de latere jaren voort.

Sluiten