Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het kerkbeheer gewenscht is, wordt daarin eene gelijkvormige kerkelijke organisatie aanbevolen1).

Het bèstaan van de instelling der ouderlingen en diakenen vindt slechts bevestiging door het vermelden ervan, maar wordt niet verder omschreven. Practisch is de Amsterdamsche Gemeente zelfstandig, alleen al door het feit, dat zij de eenige Gemeente van grooten omvang is.

% Het tweede type der Protestantsche kerken mist die algeheele of nagenoeg algeheele plaatselijke vrijheid.

De Evangelisch Luthersche kerk a) heeft namelijk door hare Synodale Regeling een vasteren band in het Algemeen Reglement Vastgelegd (i Juli 1860). Behalve andere synodale bevoegdheden was in art. 35 aan de Synode opgedragen verordeningen nopens de inrichting der Plaatselijke Kerkeraden te maken, welke het meest bevorderlijk voor den godsdienst en voor de belangen der Gemeente waren, de plaatselijke omstandigheden in aanmerking genomen.

Art. 4 (art. 53—55) schrijft aan het plaatselijk kerkbestuur de verkiezing voor van ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen*).

In art. 56—58 waren de verplichtingen der predikanten en der ouderlingen vastgelegd; wat de armenzorg betreft, luidt het desbetreffend artikel: „Aan de diakenen blijft de zorg voor de armen der gemeente naar plaatselijk gebruik aanbevolen." Hier bestaat dus wel eene eenvormige opperste regeling in de kerkelijke wetgeving. Daardoor werd aan de Synode een overwicht over de plaatselijke gemeente gegeven. Dank zij de synodale wetgeving; zou, indien daarnaar gestreefd werd, een overzicht verkregen kunnen worden over den toestand van de geheele Luthersche armenzorg in Nederland 4). De plichten van predikanten,

') Deze bestaat uit een Groot-Kerkeraad, samengesteld uit predikanten, ouderlingen en diakenen, verder uit een Consistorie of Kerkeraad, Welke de zorg voor den openbaren godsdienst en het toezicht op de lidmaten heeft. Dan eene Vergadering van Ouderlingen en eene Vergadering van Diakenen. Zij bevat verder nog een artikel over het kerkelijk toezicht en de tucht (Kerkelijk Reglement voor de HersteldEvangelisch-Luthersche Gemeente).

*■) Kerkelijke Reglementen voor de Evang. Luthersche kerkgemeente.

3) Zijn verplichtingen tegenover de plaatselijke belangen en zijn verhouding tot den Kerkeraad moeten in plaatselijke reglementen nader omschreven zijn. Voor Amsterdam moest een afzonderlijk reglement ontworpen worden, nadat de Groot-Kerkeraad dezer Gemeente daarover gehoord was. Wanneer deze zijn goedkeuring daaraan hechtte, was het reglement daardoor bindend geworden.

*) Tot dusver werd daarover echter niets gepubliceerd.

Sluiten