Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

DE TWEE TYPEN VAN HET DIACONAAT.

Het Luthersche Diaconaat.

I.

Het Luthersche diaconaat.

Alvorens tot eene nadere beschouwing van hunne organisatie overgegaan wordt, moeten de hoofdtypen van het diaconaat ontleed worden.

Er vertoonen zich in de Protestantsche kerk, zoowel naar het wezen als naar den uitwendigen vorm twee typen: het Luthersche en het Calvinistische. Ze zijn wat hunne wereldlijke gestalte aangaat juister te omschrijven als stichting en als vereeniging *), welke in beteekenis totaal van elkaar verschillen. Beide zijn terug te brengen tot de geheel verschülende opvattingen aangaande de beteekenis hunner kerkelijke constitutie.

De zichtbare Kerk is volgens Luthersche opvattingen een stuk wereld, ,ze is in geenen deele volgens goddelijk, maar volgens menschelijk recht gevormd. De ware kerk is onzichtbaar en wordt door de onzichtbare kracht van het Woord van haar Hoofd, Jezus Christus geregeerd; alleen voor het geloof bestaat ze, voor de zintuigen blijft ze verborgen. De zichtbare kerk is alleen eene uitwendige gemeente, waarover volgens Luther, in de Heilige Schrift „keine Buchstaben" staat').

De Luthersche kerken zijn in de eerste plaats instellingen ter verkondiging van het Evangelie en ter christelijke vorming van menschen. Ze zijn geen gemeenten van Heiligen. De kerken zijn slechts organen der genade en hebben daarom principieel geen strafrechterlijke bevoegdheid over haar leden. De uitoefening

i) Niet het woord „genootschap" maar het woord „vereeniging" werd hier gehmikt Haar het beter het begrip der vrije aaneensluiting weergeeft. ^«SÏ*E£ „Yom Papsttum zu Rom wider den hoch-berühmten Romanisten zu Letpag" (Juni 1552)-

Sluiten