Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opzicht beïnvioed door deze buiten de diaconie staande elementen.

Hier treft men dus den stichtingsvorm aan onder den schijn van den vereenigingsvorm.

Bij de Waalsch-Hervormde Gemeente bestaat het diaconale bestuur uit het zgn. „doublé Consistöire", waarin ouderlingen en diakenen gezamenlijk zitting nemen. Dit „doublé Consistöire" wordt door het „collége électoral" gekozen, dat is samengesteld uit de vertegenwoordigers der Gemeente. Het aanvullen van dit college geschiedt op voordracht van de ambtsdienaren zelf; hier is dus ook sprake van eene feitelijke eigen aanvulling. De wederzijdsche invloed is echter meer in evenwicht en de geslotenheid van een zuiveren stichtingsvorm is hier voorkomen. De gemeenteleden kunnen hun wil kenbaar maken door middel van de door henzelf gekozen vertegenwoordigende lichamen en ook daardoor is hun belang bij het bestuur der gemeente verzekerd.

De kleine Engelsen-Hervormde Gemeente behoort tot het Hervormd Kerkverbond. Het aantal harer leden bedraagt ongeveer 200 personen. Vier diakenen houden zich bezig met de armenzorg en vormen met de vier ouderlingen en den predikant den Kerkeraad, allen door de Gemeente gekozen.

De Gereformeerde kerk heeft het vereenigingsbegirisel bij de oprichting harer kerk gehandhaafd. De Kerkeraad bestaat uit predikanten, ouderlingen en diakenen. De eerste twee ambtsdienaren hebben de zuiver geestelijke belangen te behartigen, — de ouderlingen en diakenen de armenzorg. Het college van ouderlingen is dus wegens deze dubbele functie de machtigste factor in het Kerkbestuur, het behartigt alle belangen van de geheele Gemeente. Het geestelijk element, dat deze kerk tracht te verlevendigen, is hierdoor in haar bestuur sterk tot uitdrukking gekomen. De Gemeenteleden maken een lijst van de door hen gewenschte ambtsdienaren, uit wie de Kerkeraad weder een keuze doet, welke zij tot het nemen van eene eindbeslissing weder aan de gemeenteleden voorlegt, die uit het beperkte aantal de definitieve keuze doen. Hier bestaat dus de vereenigingsvorm; degenen, die zich uit vrijen wil vereenigd hebben, kiezen de gezamenlijke afgevaardigden van hunne gemeenschap — zij dragen hun de macht voor korten tijd over, om na vier jaren door een nieuwe verklaring van hun wil hunne meeningen weder kenbaar te maken.

De invloed van de gemeente blijft verzekerd, hoewel zij zich

Sluiten