Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het bestuur der kerkelijke gestichten.

Art. 13 van het Algemeen Reglement luidt: De pastoor is de Commissaris van den Bisschop in het Armbestuur en neemt daarin van rechtswege zitting met raadgevende stem. Hij oefent aanhoudend toezicht uit over de handelingen van het Armbestuur en waakt voor de aangelegenheden van het parochiaal Armwezen in verband met zijn pastorale zorgen1).

De Ned. Israëlieten hebben een Armbestuur, onafhankelijk van het Kerkbestuur — slechts met de verphchting rekening en verantwoording af te leggen aan eene Commissie uit den Kerkeraad, welke de keuze doet van nieuwe leden op voordracht van het Armbestuur. Eene zelf-aanvuUing is practisch aanwezig, het stichtingstype is hier vertegenwoordigd.

Bij de Portugeesch-Israëlieten wordt het „Gemeentebestuur" door de Gemeenteleden gekozen. Uit zijn 24 leden worden zeven als permanente afgevaardigden gekozen, van welke weer vier leden het Armbestuur vormen. Het Gemeentebestuur beoordeelt de aanvragen. Hier is dus het vereenigingsbeginsel vertegenwoordigd.

Bijna alle kerkelijke gestichten, welke onder toezicht staan van een kerkelijk Armbestuur, worden bestuurd door de voor deze taak uitsluitend benoemde Directeuren, die met hunne echtgenooten de interne huishouding besturen. Uit de ouderlingen wordt meestal het College van Regenten benoemd, welke laatsten voortdurend toezicht uitoefenen en hunnerzijds weder een College van Regentessen kiezen, die hen bij hun taak ter zijde staan.

Met de uitsluiting der vrouwen van kiesgerechtigdheid en verkiesbaarheid wordt in stijgende mate gebroken.

Wanneer men de bestuursvormen van de diaconieën samenvat dan vertoont zich het type der stichting, van het gesloten genootschap in overwegende mate. Zij mogen als autonome lichamen gekarakteriseerd worden, waar gemeente-invloed en gemeentebelang vrijwel zijn uitgeschakeld.

De voor- en nadeelen van de beide bestuursvormen liggen voor ie hand. De eigen aanvulling leidt dikwijls tot volslagen verstarring van het instituut, tot eene familieregeering, tot een ïoogst bedenkelijk conservatisme en een onbeperkte heerschers-

') Acta et statuta primae synodi diocesana Harlemensis.

Sluiten