Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

macht. Dit wordt nog verergerd, wanneer de leden voor hun leven of gedurende lange tijdvakken aan dezen arbeid verbonden zijn. Men schakelt de belangstelling van de gemeente uit. Daar, waar geen invloed op het Bestuur kan worden uitgeoefend, ontstaat de meest volkomen onverschilligheid van de gemeenschap tegenover de afzonderlijke instelling. Daarmede is ook aan de Diaconie het middel ontnomen om direct, door eigen kracht, bij de gemeenteleden rjelangstelling voor haar werk te wekken. Er ontstaat een muur tusschen de Gemeente en de kerkelijke armenzorg, welke moeilijk te doorbreken is door de schaarsche opwekkingen van den predikant. Het diaconaat staat geïsoleerd en boet daardoor de warme belangstelling in, welke haar van uit de Gemeente zou kunnen toevloeien.

Het deelnemen van de gemeenschap brengt dikwijls nieuw leven, nieuwe vooruitzichten, scherpe controle. Het verhoogt de belangstelling, weert misbruiken en laat moeilijker een heerschersmacht opkomen. Deze voordeelen hebben de diaconale besturen zich tot groote schade van hun werk laten ontgaan.

De veRchillende trappen van ontwikkeling verdeelen de bevolkingslagen in ongelijke groepen. De volmaakte vereeniging zou ongetwijfeld diegene zijn, waar het onderscheid der leden op den denkbaarst kleinsten graad verminderd was, en waar dus een krachtige gezamenlijke wil onmiddellijk tot uitdrukking kon komen.

Daar dit ideaal nog te ver van zijne verwezenlijking verwijderd is, is aan het lichaam, dat den gezamenlijken wil vertegenwoordigt, de dubbele eisch gesteld, krachtens zijne bekwaamheden zoowel de engere opvattingen van de breedere massa over zijne werkzaamheid, als de hoogere eischen van de minderheid te vertegenwoordigen. Het moet den geheelen omvang van het vraagstuk kunnen omvatten.

Aan degenen, die zich met het vraagstuk der armenzorg als zoodanig hebben bezig te houden, worden zeer hooge eischen gesteld. De geheele sociale toestand van een volk is in de armenzorg van diep ingrijpenden invloed. De armoede wordt met recht de ernstigste sociale quaestie genoemd, welke de vorscher zoowel als de staatsman op zijn weg ontmoet.

Het armenprobleem eischt een drieledige kennis, een zielkun-

Eischen van bekwaamheid gesteld aan de arm verzorgers.

Sluiten