Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen krachtens hun eigen natuur en volgens eigen ingestelde regelen diegene, welke op de arme klasse moeten inwerken.

In de meeste kerkgenootschappen komen deze drie organen voor. In enkele bestaat het ambt van ouderling niet.

In de reglementen, zoowel in de synodale als de plaatselijke, worden geen bijzondere eischen aan de vertegenwoordigers van deze ambten gesteld. In bijna alle gevallen is het aan het vrije oordeel van de Kiescolleges overgelaten, de door hen geschikt geoordeelde personen te kiezen*).

Hier mogen in de eerste plaats de plichten der diakenen behandeld worden.

De Hervormde kerken steunen op de brieven van Paulus, brengen in hare voorschriften sterk de Apostolische voorschriften naar voren.

Men vindt in de „Brieven" de instelling van het ambt en de eischen, welke in die tijden aan de diakenen gesteld werden.

In de eerste plaats de verordening op de armenzorg in de Handelingen der Apostelen 6 : 3 vermeldt (na de murmureering der Grieken, omdat hunne weduwen in de dagelijksche bediening verzuimd werden): „Ziet dan om, broeders 1 naar zeven mannen uit U, die goede getuigenis hebben, vol des Heiligen Geestes en der wijsheid, welke wij mogen bestellen over deze noodige zaak" (omdat de Apostelen niet de prediking van het woord Gods nalaten en bij den maaltijd dienen konden). Verder zegt 1 Tim. 3 : 8 (nadat de eischen aan de Bisschoppen vermeld zijn): „De diakenen insgehjks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijns begeven, geen vuilgewinzoekers". 3:9: „Houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten." 3 : 10: „en dat deze ook eerst beproefd worden, en dat zij daarna dienen, zoo zij onbestraffehjk zijn." 3 : 11: „De vrouwen insgehjks moeten eerbaar zijn, geene lasteraarsters, wakker, getrouw in alles." 3 : 12: „Dat de diakenen eener vrouwe mannen zijn, die hunne kinderen en hunne eigene huizen wel regeeren".

Wanneer wij de laatste twee eischen in Handelingen der Apos-

De plichten der diakenen.

*) Het Ev. Lnth. Synodale Reglement geeft alleen aan: „Deze ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen worden gekozen uit de achtenswaardigste, kundigste en voornaamste leden der gemeente". Algemeen Reglement voor het bestuur der Ev. Luthersche kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. Afd. 4, art. 54.

Sluiten