Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

armen uwe huisgenooten zijn" en „ware weldadigheid is het de armen op te zoeken" (Sabbath 104a). Ook wordt de niet-geloofsgenoot binnen het bereik van hunne liefde getrokken: Gittien 61a: „Men is verplicht de armen onder de heidenen te onderhouden, hunne zieken te bezoeken en hunne lijken te verzorgen".

Hoewel het Evangelie de geheele menschheid omvat is het woord in den brief van den Apostel Paulus aan de Galatiërs 6 : 10: „laat ons goeddoen aan allen, maar meest aan de huisgenooten des geloofs" datgene geworden, waarin de Protestantsche kerken de schriftuurlijke rechtvaardiging voor de berjerking van den lering harer hulpbehoevenden gevonden hebben. Deze beperking valt dus samen met haar historisch ontstaan.

Vat men in een enkelen zin tezamen, waar de naastenliefde werkdadig moet wezen, dan luidt deze kort: daar waar zij van noode is.

Voor de armenzorg, daar waar eene oeconomische onmacht bestaat, welke uit eigen middelen niet verholpen kan worden.

Al naarmate de oorzaak van deze oeconomische onmacht zedelijk, stoffelijk, physisch is, moet het geëigende middel tot uitkomst aangewend wordenl). Doel moet zijn het zelfstandig maken der menschen, dus een blijvende opheffing uit een feitehjken of dreigenden toestand van armoede.

Zal de hulp waarachtig zijn, dan kan zij, zooals vanzelf spreekt, niet doör andere eischen gebonden zijn dan door den werkelijken nood *).

Wanneer deze nood zal intreden, kan grootendeels niet door de menschen bepaald worden, hij is meestal onberekenbaar. Waar hij zich reeds aankondigt, daar is hij met het eerste begin ook reeds aanwezig — want iemand door een langzaam afglijden in de diepste armoede te laten vervallen zou niet zijn een

*) Dr. K. Helbling, Die schweizerische Armenpflege, p. 75. Der Umfang oder die Grosse jeder Unterstützungsleistung hat sich nach dem persönlichen Zustande, nach der Lage und den Verhaltnissen der zu Unterstützenden zu richten. Die Unterstützungspflicht ist durch die Unterstützungsbedürftigkeit bedingt.

*) J. Rüs, The Battle with the Slum: Justice to the individual as accepted in theory is the only safe groundwork of te commonwealth. When it is practised in dealing with the Slum there will be shortly no slum. AU that is required is that it shall not be left to itself. When a man is drowning the thing to do is to pull him out of the waterafterwards there will be time to talk it over.

Sluiten