Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leeftijd zijn of wier ouders niet beiden lid van één en dezelfde kerk waren. Het vraagstuk der zoogenaamde gemengde huwelijken is door wederzijdsche overeenkomsten nog steeds niet geheel opgelost.

Een groot aantal weezen gaat naar particuliere vereenigingen; in cijfers is dit aantal nog niet vastgesteld.

Wat dus de verpleging van weezen aangaat, zijn de opvattingen over den zelf-gestelden plicht tot opname niet eenvormig uitgedrukt.

Bij de invoering van de Kinderwetten1) hebben de meeste armbesturen zich dadelijk bereid verklaard de zorg en voogdij voor die kinderen op zich te nemen, welke tengevolge van de ontheffing of ontzetting uit de ouderlijke macht als weezen beschouwd moesten worden*).

Tengevolge van deze bepalingen worden jaarlijks een aantal weezen en voogdijkinderen, die provisorisch door het Burgerlijk Armbestuur verzorgd worden, uit de lijsten der stadsbestedelingen geschrapt en aan de weeshuizen overgedragen.

Het verschil in voorwaarden is dan door het bereiken van den vastgestelden leeftijd genivelleerd of door het overlijden van dat deel der ouders, dat deze opneming nog in den weg stond, vereffend.

Wat de onwettige kinderen betreft, zij worden door de kerkelijke inrichtingen niet opgenomen, ofschoon hun aantal in verhouding niet groot is.

Het is in de armenzorg een groote strijdvraag, of deze onwettige kinderen met de wettige in kerkelijke of particuliere inrichtingen samengebracht mogen worden. Een vraagstuk van vérstrekkende gevolgen is dit echter in Nederland niet. Het per-

De ontouderde kinderen.

De onwettige kinderen.

*) Vgl. Annenpflege-ln Amsterdam, p. 213.

a) De Ned. Herv. kerk heeft dit geweigerd, omdat zij zich niet aan de Staatscontróle onderwerpen wilde. Er zou daardoor een inbreuk gemaakt worden op hare onafhankelijkheid. De doopsgezinden nemen de voogdij en zorg voor alle kinderen der verschillende categorieën, die in de Kinderwetten genoemd zijn, op zich. Voor de Waalsche diaconie geldt hetzelfde (de Waalsche kerk is, hoewel de zusterkerk der Herv. kerk, overwegend vrijzinnig, wijkt in hare opvattingen in deze quaestie van de orthodoxe Herv. kerk geheel af). De remonstranten hebben ook deze geheele inrichting, de Gereformeerde diaconie eveneens.

De Ev. Luth. diaconie neemt wel de voogdij over de ontouderde kinderen, met echter der zg. regeeringskinderen op zich; zoo ook de Hersteld. Ev. Luthersche diaconie. Voor de Israëlieten, katholieken en Ned. hervormden nemen particuliere vereenigingen deze categorieën van hulpbehoevenden over.

Sluiten