Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het gezamenlijk aantal Protestantsche weezen, ook de Israëuetische, in Amsterdam, neemt steeds af1).

Het steeds groeiend getal van niet-confessioneelen leidt ook tot eene vermindering van de kerkelijke huwelijken en van den doop en dientengevolge der weezen, die aan alle eischen voldoen *).

Deze oorzaak is echter niet alleenstaand. Het feit.dat ook in het Burgerweeshuis, waar kinderen, die een klein intreegeld betaald hebben, zonder onderscheid opgenomen worden, het aantal steeds afneemt •), wijst op nog andere oorzaken. Waar in het begin van de 17e eeuw het aantal ± 700, aan het einde der 18e eeuw ± 500 bedroeg, waren er in 1840 414 kinderen, in het jaar 1900 214 kinderen en in 1916 was het aantal tot 129 kinderen teruggeloopen. Deze omstandigheid mag zeker voor een groot deel aan de verbeterde hygiënische en oeconomische toestanden toegeschreven worden.

De gemiddelde sterfte, over ïo jaren naar de gemiddelde bevolking berekend, daalde namelijk in de laatste eeuw met groote

*|L Protest. Kath. Isr.

1 9 v- •••• 921 X494 x8i

1900 •" 906 i4a6 182

1905 7ao 1488 169

I9*° •••••••• 867 1409 161

N- 44; Aonenzorg in Amsterdam 1908—I9IO, gepubl. 1913. Voor latere jaren zijn de gegevens niet voorhanden. De Hamburgsche weezenverpleging wijst eveneens een langzame vermindering in het aantal aan.

Feestuitgave: die Hamburgische Waisenpflege 1604—1904. Voor latere jaren de Jaarverslagen.

s) Deze reden werd o. a. door de Ned. Herv. Gemeente in haar rapport van 1909 aan de Synode over de vermindering der weezen aangevoerd, waardoor de financien de kans hepen spoedig in evenwicht te komen.

' 1900 ai4 weezen in het Burgerweeshuis.

1001 202

Ï903 20}

196

IO°4 184

l9°3 X67

1906 i7s

1O07 160

I9°8 148

x9°9 141

1010 148

1011 136

x9" r36

1012 t24

z^3 I26

1916 129 l

Burgerlijk Armbestuur van Amsterdam, Jaarverslagen.

VAN MANEN.

Vermindering der geboorteen sterftecijfers.

Sluiten