Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorwaar[en tot opname.

het afnemen is, dat de verschillende godsdienstige groepen, zeer verschillend in haar kunnen als gesloten vermogenscomplexen, armenzorg uitoefenen, welker uitbreiding voor het grootste deel afhankelijk is van haar inkomen. De Roomsch Katholieke groep staat het ongunstigst temidden der verschillende oeconomische en kerkelijke factoren.

Naast het vraagstuk der weezen, dat langzamerhand van minder beteekenis wordt, en vooral bij het opkomen van den vierden stand steeds kleiner van omvang worden zal — begint echter een tweede zorg de aandacht te vragen. Het zijn de kinderen der sociaal-ongeschikten, der sociaal-onmachtigen, diegenen van den vijfden stand. De verhoogde draagkracht van den vierden stand als inkomensgroep zal deze zorg steeds scherper scheiden en misschien eindelijk van het vraagstuk van de weezen-verzorging losmaken.

De opvoeding der weezen zal misschien daardoor uit het uitsluitend paedagogisch naar het-médisch-psychiatrisch gebied verplaatst worden. Ook hier echter zullen de tijdstrooming en vooral de verschillende kerkelijke groepen in haar maatschappelijke en oeconomische positie haar eigen invloed uitoefenen.

Eerst is hier eene herziening van de opvatting van den liefdeplicht, zoodat daarin eenvormigheid wordt verkregen, en eene uitbreiding van haar gebied noodig, zoodat een kind, dat hulp behoeft, deze ook werkelijk krijgt.

Eene verandering in de traditioneele werkzaamheid en in de bevolking der weeshuizen is begonnen. Langzamerhand nemen deze mstellingen als een nieuw onderdeel met nieuwe eischen haar plaats hi het sociale raderwerk in.

II.

De oude-mannen en -vrouwen.

De opname-voorwaarden der diaconale Oude-Mannen en -Vrouwengestichten geven nog veel minder eenheid te zien.

De minimumleeftijd is op resp. 50 j., 60, 64^ 65 en 70 jaar vastgesteld. Dan komen de nadere bepalingen: geen minderjarige kinderen of in het geheel geen kinderen, goed gedrag, de eisch, dat men vroeger nooit gebedeld heeft. Het vereischte aantal woonjaren wijst de cijfers van 4, 6, 8, 10 jaar aan, dikwijls met

Sluiten