Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het alternatief, dat men in Amsterdam geboren moet zijn. De duur van het kerkelijke lidmaatschap is op 3, 5, 6 jaar, eens zelfs op 20 jaar vastgesteld.

Hier zijn dus de meest verschillende voorwaarden aanwezig. Niettegenstaande de vervulling dezer voorwaarden moeten de candidaten wegens de overvolheid der inrichtingen zeer lang wachten, voor zij inderdaad opgenomen worden1).

Voor de gevallen van gemengde huwelijken zijn hier en daar contracten gemaakt tusschen de verschillende inrichtingen, maar geenszins altijd. Ook daar is geen eenvormige regeling getroffen. Deze voorwaarden zijn de zuiver uiterlijke, welke gemakkelijk vastgesteld kunnen worden. De hoofdvoorwaarde voor de opname is die, welke betrekking heeft op het godsdienstige of het zedelijke leven. Bij verschillende kerken wordt allerstrengst gelet op den „christelijken levenswandel", hetgeen behalve den geheelen zedelijken toestand der personen, nog het streng regelmatig kerkbezoek beteekent, het bewijs, dat de bijbel of christelijke bladen gelezen worden, aan het avondmaal wordt deelgenomen, enz.

Deze voorwaarde is bij de opname van de ouden van dagen overwegend. Zij vormt den grondslag, waarop de vele weigeringen gebaseerd zijn. Wanneer de formeele voorwaarden vervuld zijn, kan desniettegenstaande de opname toch nog mislukken.

Ook de voorwaarden voor opname in de hofjes zijn van eene bonte verscheidenheid. Hier bestaat de groote moeilijkheid in de onveranderhjkheid van de stichtingsvoorwaarden. De reglementen der diaconale wees- en armenhuizen zijn door de beslissing van den Kerkeraad of van het bestuur te veranderen. Bij de hofjes is de wü van den stichter vereeuwigd. De voorwaarden kunnen niet gewijzigd worden of zich aanpassen aan de tijdsomstandigheden.

De minimum-ouderdom, welke recht geeft op opname in de hofjes, wisselt tusschen 40 en 60 jaar, de eisch van zedelijken levenswandel en van behoeftigheid volgt daarna. De bepalingen betreffende de woonjaren toonen een bonte verscheidenheid aan; 2,4, 5,

') Vooral bij de Ned. hervormden en de r. katholieken is .het plaatsgebrek groot Bij de Ned. hervormden bv. telt de candidatenlijst gemiddeld ± 1000 personen, terwijl slechts ± aoo plaatsen per jaar open. komen.

Sluiten