Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6, 7, 8, io en 20 jaren wisselen af. De vereischte duur van het kerkelijk lidmaatschap geeft ook een tabel, rijk aan verscheidenheid. Het toont de getallen van 3 tot 20 jaren. Verschillende vereischen een wekehjksch-inkomen van f 2—f 5, andere zijn weer geheel kosteloos, enkele stellen zich tevredenmet een intreesom.Zij zijn deels diaconaal of behooren tot de Katholieke kerk, deels particuliere stichtingen. De meeste bezitten hun speciale fondsen.

Op geenerlei wijze bestaat dus eene gelijkvormigheid in de voorwaarden. Ook hier neemt het Burgerlijk Armbestuur voorloopig een aantal oude heden onder zijne hoede, tot zij in de inrichtingen kunnen worden opgenomen.

Niet minder dan 3 a 4.000 personen worden te Amsterdam per jaar door de kerkelijke armbesturen verzorgd. Deze overbelasting met oude mannen en vrouwen is voor de geldmiddelen der kerkelijke armbesturen een zware last. Algemeen werd met verlangen de Staats-invaliditeits- en oüderdomsverzekering tegemoet gezien, in de hoop, dat deze het budget verlichten zou1).

Hier treedt dus het feit aan den dag, dat eene overbelasting van het budget dwingt tot overdracht van de verzorging van kleine gemeenschappen aan de groote gemeenschap, die van den Staat.

Het openlijk uitgesproken Verlangen daartoe van de zijde der kerkelijke armbesturen is eigenlijk in directe tegenspraak met de beginselen der kerk, welke de verzorging der ouden van dagen speciaal tot haar taak rekende. De verzorging der weduwen, weezen en verlaten kinderen, der vreemdelingen en gevangenen werd in den loop der tijden begrensd tot een zeer beperkt aantal weduwen, tot een groep weezen, die aan speciale eischen moet voldoen; de verlaten kinderen en de vreemdelingen zijn geheel buitengesloten van elke kerkelijke hulp, nu_zal ook een nog grootere beperking voor de verzorging der oude heden intreden.

Scherper kon niet uitkomen, hoe vernietigend de afzondering der kerken op haar armenzorg werkt. Zij hebben zich aan elk samengaan, aan elke overeenkomst willen onttrekken — eene opvatting, welke lijnrecht in tegenstelling is met de geheele maatschappelijke evolutie. Waar zij met de armenzorg zich op oeconomisch gebied begeven, hebben zij zich niet aan de oecono-

») In 1910 werd door de Ned. Herv. Classes-Vergadering zelfs telegrafisch bij den Minister van Binnenlandsche Zaken op spoedige invoering van de verzekeringswetten aangedrongen, welke 1917 nog op nadere behandeling in de He Kamer wachten.

Sluiten