Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze overtuiging wordt nog versterkt, wanneer men de gezamenlijke kosten der geheele armenzorg naar godsdienstgroepen berekent, waar wederom de kathoheken de grootste kosten blijken te dragen1).

Voor het steeds stijgend aantal oude armen is ook de trek van groote beteekenis. De voortdurende toevloed van buiten vormt een van die groote moeilijkheden, welker omvang door de kerken nog niet nauwkeurig vastgesteld is. Zooals bekend is, trachten de armen het ontbrekende aantal lidmaatschaps- en woonjaren te doorworstelen, of vragen om hulp bij het Burgerlijk Armbestuur. Van deze laatsten blijkt, dat verhoudingsgewijs voor de verpleegden in het armhuis eene toename waar te nemen valt, voor de bedeelden eerst eene verrnindering (tot 1907) daarna wederom eene toename van hulpbehoevenden, die nog niet drie jaar ingezetenen zijn, plaats grijpt *). Voor de gestichtsverpleegden, zoowel als voor de bedeelden is dus de belangrijke invloed van den trek te constateeren. De kerkbesturen hebben tengevolge van deze omstandigheden zware lasten te dragen. Daar Amsterdam, zooals bekend, een stad is, waar veel weldadigheid uitgeoefend wordt, waar voor iedere soort hulpbehoevendheid iets gedaan wordt, oefent zij eene aantrekkingskracht uit, welke het bestuur en het budget, onverschillig van welk genootschap, uit het evenwicht dreigt te brengen.

Een derde element, dat voor de armenzorg van belang is, is de strooming des tijds.

Of de zich wijzigende verhouding van armen en welgestelden binnen de kerkgemeenschap evenals voor het weeshuis, ook een verrnindering van het aantal oude armen zal teweegbrengen, is niet zoo waarschijnlijk. Het voordeel van het lidmaatschap blijft voor de oeconomisch zwakken te groot. De tóevloed van buiten, zoodra daar eene doorloopende ondersteuning gevreesd wordt,

Kosten dei Per hoofd

| Aantal armenzorg der gods-

I inwoners 1909 dienstgroep .

Protestanten 295.63a f 854.038 1: f 2.81

Katholieken 134.150 L 700.008 1: - 5.21

1909 I Burg. Armb 564.186 „2.525.311 1: - 4.47

| Israëlieten 60.970 |„ 191.918 ,i:-3.i4

a) 1909. Statistisch Jaarboek, p. 310. Idem 1913, p- 227.

Sluiten