Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V.

DE BEDEELING DER KERKELIJKE ARMENZORG.

De verzorging in gestichten is voor het beheer en door de begrensdheid van haar gebied nog de gemakkelijkste. Oneindig veel moeilijker is de taak der bedeelende armbesturen. Deze ondersteunen den mensch, waar hij midden in het leven staat, waar alle economische, moreele en intellectueele krachten van zijn milieu op hem inwerken en dus een complex van onregelmatig werkende invloeden vormen, welke de meest verschillende eischen stellen. Hier treedt dan ook de dubbele taak der armverzorging zoo dringend mogelijk aan den dag: de bestrijding van de armoede als massa-verschijnsel en hare bestrijding in afzonderlijke gevallen. Ook is hier het gebied, waar de zedelijke opheffing en de materieele hulp haar arbeid tezamen moeten verrichten.

Thans moet onderzocht worden, waar die dubbele werkzaamheid van de diaconale en van de ouderlingen armverzorging in hare samenstelling tot uiting komt en welke krachten deze aanwenden om haar doel: zedelijken en stoffelijken steun te verleenen aan de geloofsgenooten, te bereiken. Hier moet in aanmerking genomen worden, dat de eerste taak diegenen geldt, die meestal van den kerkdijken eeredienst verre blijven. Zij moeten opgezocht worden. Slechts de grootste armoede drijft hen uit hunne eenzaamheid naar de kerk toe. Daardoor verkrijgen deze organen ook hunnerzijds een aanknoopingspunt voor een eventueel terugbrengen dezer armen tot de kerk. Is deze graad van armoede niet in die mate aanwezig, dan moeten de armen door andere middelen bereikt worden, teneinde eene zedelijke verbetering tot stand te brengen of eene dreigende, diepere armoede te voorkomen.

Allereerst moeten de groepen der hulpbehoevenden vastgesteld worden l).

*) Van de Protestantsche kerken komen in hoofdzaak de zeven grootste in aanmerking. De overige zijn, wegens het kleine aantal ondersteunden, van minder belang.

VAN MANEN.

I3

Sluiten