Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een ander kerkgenootschap 5 jaar. Verder moet men ook 2 jaar woonachtig zijn en verder: „niet in staat, om zichzelf ten volle de noodige middelen van bestaan te verschaffen." Als niet daartoe in staat worden beschouwd: bejaarden, zieken, lichamelijk en geestelijk gebrekkigen; weduwen, gescheiden en verlaten vrouwen, alleen wanneer zij een of meer kinderen onder 14 jaar tot haar last hebben. (Ook niet-Luthersche weduwen, wier man aan de eischen van het lidmaatschap zou voldaan hebben, worden ondersteund.)

Werkloozen komen noch voor zich, noch voor hunne kinderen in aanmerking.mdienobjectievewerkloosheidoorzaakderarmoedeis.

Een feit is, dat de hulpbehoevenden tusschen 14 en 50 jaar buitengesloten zijn van de diaconale hulp. Op een leeftijd, waarop steun nog van de meest beslissende beteekenis zou kunnen zijn, is ze voor de hdmaten onbereikbaar.

In de Synodale Reglementen voor de diakenen wordt in art. 34 de volgende omschrijving gegeven:

„Onder het opzicht over de armen wordt behalve den stoffelijken bijstand ook gerekend: het toezicht op zedelijk gedrag, opvoeding en onderwijs der kinderen en aanmoediging tot het bijwonen der Godsdienstoefeningen".

Deze voorschriften worden in art. 139 van het Amsterdamsche reglement nog hiermee aangevuld, dat het vaker bezoeken der armen bevolen wordt, waarbij de armen vermaand moeten worden: „tot eene getrouwe veivulling van hun religieuze en zedelijke plichten".

Eene verwijzing naar de ouderlingen in geval van bijzondere hulpverleening inzake zielszorg is in het reglement niet opgenomen.

De Hersteld Ev. Luthersche diaconie vat de groep van hén, die onder hare bedeeling vallen, aldus samen:

„Voor ondersteuning worden slechts personen ingeschreven, die den leeftijd van 60 jaar hebben bereikt, 8 jaar lid van de Amsterdamsche gemeente geweest zijn, een jaar in Amsterdam wonen, absoluut behoeftig zijn, geen onzedelijk leven leiden en geen misbruik van sterken drank maken."

De personen tusschen 16 en 60 jaar zijn dus ook hier van elke hulp buitengesloten I).

*) Door twee bijzondere stichtingen wordt de mogelijkheid tot het verleenen van steun eenigszins uitgebreid; dit geschiedt ten eerste door zedelijke en godsdienstige

Sluiten