Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hankelijk; hier is weer de nood beslissend. Vereischt een onderstevniingsgeval zedelijke zoowel als stoffelijke hulp, dan treden beide kerkelijke organen gezamenlijk op; is het geval alleen van zedelijken aard, dan treden ook alleen de ouderlingen op. Deze tamelijk jonge kerk heeft wederom getracht de Calvinistische denkbeelden in de practijk toe te passen. Er wordt zeer nauwgezet op het zedelijk gedrag gelet en het zeer veelvuldig huisbezoek is er ook; op uit, de armen weer tot de kerk te brengen en hen het. geestelijk gemeenschapsleven daar wederom te doen meeleven. De godsdienstige opvatting van de kerkgemeenschap is hier weer sterk tot uiting gekomen.

De practijk komt hierop neer, dat de meeste steun toch slechts aan oude menschen verleend wordt.

In de Roomsch Katholieke reglementen vindt men eveneens een artikel, dat betrekking heeft op de plichten van de armverzorgers: „De armenmeesters zullen door geregeld huisbezoek door henzelven of door andere liefdadige personen of vereenigingen de aan hun zorg toevertrouwde armen en hulpbehoevenden door vermaning, raad en troost tegemoet komen en hen in hunnen geestelijken of lichamelijken nood zooveel mogelijk trachten behulpzaam te zijn."

Hier vindt men de dubbele taak van den armverzorger vermeld en, wat in de diaconale reglementen niet wordt aangetroffen, de verwijzing naar andere vereenigingen tot vereterking van eene goede uitoefening van de plichten jegens de armen *).

De arme wordt alleen geholpen, indien hij door eene schriftelijke getuigenis bewijzen kan, dat hij zijn kerkelijke plichten getrouw heeft vervuld, anders is hij van eiken steun buitengesloten. Bovendien is een ieder tusschen 16 en 40 jaar van steun buitengesloten — het aantal vereischte woonjaren bij het OudArmenkantoor bedraagt zes.

De Israëlieten laten de stamverwantschap gelden; zelfs elke vreemde Israëliet kan zich, zoodra hij in Amsterdam komt, voor ondersteuning aanmelden. Kan hij zijn Portugeesch-Israëlietische afstamming bewijzen, dan is hij zonder meer lid van de Port.-Israèlietische gemeente.

Bij een huwelijk met een Nederlandsch-Israèlietischen man gaat de Portugeesche stamverwantschap voor de kinderen verloren.

1) Algemeen Reglement van het Parochiaal Armbestuur Art. 36b.

Sluiten