Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij gaan dan tot de Nederlandsch-Israëhetische gemeente over en kunnen bij de Portugeesche gemeente geen aanspraak meer op steun doen gelden.

Omgekeerd wordt een Nederlandsch-Israëlietische vrouw in de Portugeesche gemeente opgenomen en blijft de verwantschap voor de kinderen behouden. Godsdienstige voorwaarden en godsdienstige bemoeiing zijn beide van de armenzorg geheel losgemaakt — alleen de stoffelijke nood is beslissend. Wel komt de leeftijd in aanmerking bij het bepalen van het bedrag der ondersteuning — doch ook hier gelden niet zeer strenge regels.

De overige zes Protestantsche gemeenten ondersteunen een zeer klein aantal personen. De leden kennen elkaar rjersoonhjk —zoo heeft de hulp nauwelijks meer het karakter van eigenlijke armenzorg.

Vat men dit overzicht samen» dan blijkt ook hier eene bonte \ verscheidenheid voorhanden. De reglementen sluiten dadelijk een groot aantal geloofsgenooten van elke hulp uit. Het feit, dat elke arme zichzelf moet aanmelden en dat de strengste eischen aan den „christehjken levenswandel" worden gesteld, bewerkt j ook, dat zij, die werkelijk de meeste hulp noodig hebben, niet ' worden gesteund.

In de reglementen vindt men de plichten der diakenen in betrekking tot de individueele gevallen vermeld — verdere voorschriften zijn niet aanwezig. De uit vroeger eeuwen stammende verschillen zijn in den loop der tijden onveranderd gebleven. Hetzelfde gemis aan gemeenschappelijk optreden, dezelfde ongelijkheid in de bepalingen bestaan overal.

Slechts bij uitzondering treft men de, in het reglement bepaalde, overdracht van gevallen aan eene andere instelling aan. De tegenspraak tusschen den eisch van een christelijken levenswandel als voorwaarde voor ondersteuning en het postulaat, dat men zedelijke verheffing nastreeft, ligt voor de hand. Hoe ten slotte de christehjke levenswandel bepaald wordt, is onduidelijk. De afhankelijkheid van steunverleening bij een stoffelijken nood van een ten toon gespreide geestelijke gezindheid geeft een vermenging van twee volstrekt ongelijksoortige factoren, waar- t onder noodwendig een van beide lijden moet.

Wat de zuiver uitwendige toepassing van den diaconalen arbeid aangaat, beperkt zich deze dus enkel tot de ondersteunden. Voor de

Sluiten