Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bereiking van haar doel stelt de diaconie weder geheel verschillende eischen aan de geschiktheid van hare diakenen en hunne helpers.

De volgende tabel toont, hoeveel armen onder haar hoede gesteld werden *).

Aantal diake- Aantal Per diaken of nen of arm- bedeelden armverzorger

verzorgers

<ïed. Herv. kerk 42 2.196 60

iVaalsche kerk 14 311 22

Ïvang.-Luth. kerk 38 669 18

ïerst. Ev. Luth. kerk 40 349 7

doopsgezinde kerk 36 386 11

ïèmonstrantsche kerk 10 86 8

jrereformeerde kerk 68 675 10

^iefd. naar Vermogen 335 ï-565 5 iJurgerl. Armbestuur

(ï.916 : 514) 518 3 202 6 K. kerk (Oud-

Vrmenkantoor) 26 2.726 105

ï. K. Parochiën 36 493 14

tfed. Isr. Gemeente 1 350 35»

In Hamburg vóór de reorganisatie op 1 armverzorger 20 ondersteunden.

In Hamburg na de reorganisatie op ï armverzorger 6 ondersteunden.

In dezen staat komen de verschillende opvattingen duidelijk aan den dag. De particuliere vereeniging Liefdadigheid naar Vermogen, die volgens het Elberfeldsche stelsel werkt, staat 5 gezinnen per huisbezoeker toe, dan volgt de stad met haar corps van vrijwillige huisbezoekers *).

Pas daarna komen de kerkelijke besturen, welke hun diakenen voor een veel grootere taak zetten, van welke de Ned. Hervormde diaconie den zwaarsten last draagt.

*) Tabel samengesteld in 1009. Deze getallen zijn slechts aan zeer geringe verandering onderhevig geweest. Hoewel dus kleine afwijkingen in beide kolommen kunnen voorkomen, blijft deze tabel hare waarde behouden.

2) Sedert 1897 groepsgewijs uit menschen van verschillende godsdiensten samengesteld, die steeds het bezoeken van hun geloofsgenooten op zich genomen hebben, om de geldelijke ondersteuning te brengen en eenigen zedelijken invloed te kunnen uitoefenen. Deze organisatie gaf aanleiding tot heftige debatten in den gemeenteraad. Men duchtte proselieten-makerij. Zie Rapport 1897. Burgert Armbestuur.

Sluiten