Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat hen betreft, die verder in nood verkeeren, wat daarvan de oorzaak zij — onzedelijkheid, drankzucht, onverechilhgheid, lichamelijke onmacht of andere redenen — deze worden, wegens het gemis van een, zich bij hun bijzonderen nood aanpassend orgaan, niet bereikt.

Wanneer men bedenkt, dat de diakenen meestal zelf den geheelen dag door hun beroep in beslag worden genomen, mag men zich niet verbazen, dat aan eene uitbreiding van hunne werkzaamheid niet gedacht kan worden. Eene overlading met armlastigen, zooals bv. bij de diaconie van de Ned. Herv. kerk het geval is, moet aan de doelmatigheid van dat huisbezoek reeds groote afbreuk doen.

Aangezien de diaconieën haar arbeidsveld zoo scherp begrensd hebben, moet onderzocht worden, welke groep van de onderste volkslaag door de kerkelijke liefdadigheid bereikt wordt.

Zij, die ten slotte direct of indirect door de werkelijke armenzorg geholpen worden, vertoonen, met uitzondering van de eenvoudige gevallen, de zg. „fatsoenlijke" of „nette armen", het volgende karakteristiek1).

De mannen behooren voor verreweg het grootste deel tot de ongeschoolden. De inkomsten van deze losse arbeiders zijn niet ' te controleeren. Van hunne diensten wordt dikwijls nog bij de havens of in klein-bedrijven gebruik gemaakt; nu eens verdienen zij wat, dan weer niets. Alleen bij toeval vernemen zij, dat er werk is. Hun inkomen hangt van toeval en geluk af. Zij leven dientengevolge in blinde hoop, een of ander los werk tegen te komen, wat wekenlang niet het geval kan zijn. Zij staan aan de haven of op de kade, slenteren door de straten in de buurt van groote ondernemingen, lanterfanten rond of worden door hun vrouwen of kameraden op werk opmerkzaam gemaakt. Een kenmerk van hun geheele psychologische gesteldheid is de ongebondenheid. Algemeen wordt getuigd, dat zij geregeld werk schuwen zij zijn daartoe niet in staat, na eenige dagen komt tegenzin boven en het werk wordt weggeworpen •).

*) Er bestaan geen statistieken van de beroepen der bedeelden. Persoonlijke mededeelingen moeten nauwkeuriger materiaal vervangen.

») Eene publicatie van het Armencollege te Hamburg over de arbeidsbekwaamheid van zijn armen toont bij de indeeling in beroepen der partijhoofden der bedeelden aan, n?t w ^ ™annehjke ^deelden 25.3 % wegens ziekte, gebreken en hoogen leeftijd met tot werken m staat waren en 74 % nog tot werken in staat (waarvan zo % losse

De ondersteunden.

Sluiten