Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De stoffelijke hulp.

meen tot die volkslaag, bij welke de invloed van sociaal-oeconomische factoren het moeilijkst is aan te toonen — hun werk is bijna altijd van onproductieven aard, eene verandering in de conjunctuur, eene storing in de productievoorwaarden of in het bedrijf is voor hen slechts van mdirecte beteekenis en dan nog slechts, in zooverre deze zich eventueel in het duurder worden van de eerste levensmiddelen gevoelen doet.

Alleen de Israëlieten te Amsterdam maken eene eigenaardige uitzondering. Het geheele armenvraagstuk wordt daar door het diamantvak beheerscht. Op slechts één doel is aller gedachte gericht: zelf in het vak te worden opgenomen of een plaats voor den zoon te veroveren; dat alleen bestaat voor de Israëlieten. Een ander bedrijf, behalve de handel, komt haast niet in aanmerking.

De pogingen om de Israëlieten een ambacht te leeren heeft slechts de treurigste resultaten opgeleverd. Zij zijn daarvoor niet geschikt.

Wegens de eigenaardige bepalingen van het leerlingwezen in de diamantindustrie ontaardt die hoop op opname in een blind wachten en intusschen worden zij kleinhandelaar in vruchten, groenten, enz., al legt men er nog zoo den nadruk op, dat dit bestaan geen toekomst meer heeft. De psychische gesteldheid van deze Israëlieten te Amsterdam vertoont verder eene groote apathiex).

Daarentegen maken de Israëlieten geen misbruik van sterken drank, derhalve is voor hen de alcoholellende uit het armenvraagstuk uitgeschakeld. Hun familiegevoel is zeer sterk ontwikkeld, waardoor zij eerder de verzorging van oude menschen en weezen op zich nemen dan anders gemiddeld onder het volk het geval is.

Zij zijn in moeilijker omstandigheden dan de Christenen wegensde dure ritueele voeding en het houden van den sabbath. Ook leidt de geringere sterfte van leeftijdsgroepen onder de 50 jaar tot eene andere verhouding in de levensomstandigheden, vergeleken met de overige bevolking.

In de stoffelijke hulp, welke de armen door de bedeehng ontvangen, treft men, niettegenstaande deze willekeurige beperking van het veld van werkzaamheid, nog de grootste verechillen aan.

*) Een bekwaam Ned. Isr. armverzorger noemde ze „vleugellam" en legde sterken nadruk op het verschil met de gesteldheid van de ondernemende Russische Israëlieten bv., die zeer bekwame vaklieden en landbouwers onder zich tellen.

Sluiten