Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eene berekening der ondersteuningssommen geef t hieromtrent licht»). Bij de walen, doopsgezinden en remonstranten vindt men daarin het grootste aantal van hun bedeelden onder de kolom van de grootste bedeelingssommen, namelijk onder die van f 100 en meer. Ook bij de Engelsche en Christ. Ger. diaconie. In de tweede kolom volgt de Gereformeerde diaconie, die vrijwel gelijkelijk over de drie eerste kolommen verdeeld is (lïedeeling van f 100 tot f50). De Ned. Hervormde, Ev.-Luthersche en Hersteld Evang. Luth. diaconieën volgen met het hoogste aantal van hun bedeelden in de vierde kolom — d. w. z. ruim 2.000 personen ontvangen eene jaarlijksche bedeeling van f25—f49. Neemt men een gemiddelde bedeeling van f 36 aan, dan krijgt men ± f 0.70 per week. Van alle kerkelijk bedeelden ontvingen ruim 4.660 personen of 36.72 % slechts zooveel •).

Bedeeld per jaar met I een bedrag van:

/100 en meer / 99—f75 f 74—f 50 / 49—/ «5 / 24—/ 12

minder dan I

Totaal aantal personen

door de armbesturen der I i i i

Ned Herv kerk 4 67 443 1.739 49 65 60 2.427

Waalsche kerk 75 21 15 8 16 5 2 TJz

Evang.-Luth. kerk 2 14 8* 28* mfi

Herst.Evang.-Luth.kerk 8 rl 6 £ 1 % «

Doopsgez.kerk . 100 52 39 32 24 r5 19 28:

Remonstr. kerk 04 8 , « T» .

Geref.kerk iyo I?s " * ]3, 5 0 77

EngelschGeref.kerk f \o - " " Ü | ü °°9

Evangelische kerk 6 2 2 I 11

Christ.-Geref. kerk 8 7 | < . ~~ 32

Oud-Geref. kerk — _ _ _ _ _ ~ 24

Apostol. kerk 3 2 2 , - T.

1 3 * I z 3 5 12 30 «7

stat. Med Armenzorg 1906—1907, p. 115. Deze statistiek toont bijna geen wijzigingen over de dne volgende jaren. Verdere gegevens zijn tot i9r8 nie gepubliceerd kunnen echter met of nauwelijks gewijzigd zijn. puuuceera,

men n^v^ano^ * ^egorieén een gemiddelde som aan, dan krijgt

, *£ kri«en j ± / 2 - per week.

2.071 •± " 106 ••

4.660 : • • • ■ ± ' 110 •■ -

2.032 ± - 0.70 .. „

I.02J l ] |t;±" °'34 .. ..

1.006 ^ " 015 3

" ± - 0.06

~c gemiaaeiae som berekend op resp.: f 86, f6a, f 36, f 18, f8 en f 3.

Sluiten