Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Slechts het allerkleinste aantal der bedeelden was dus in staat een kamer van de uitgereikte ondersteuning te betalen.

Laagste Hoogste

1911-1912 was de: prijg prijs

100 stuks turf Détailhandel f 0.67 f 0.80

10 eieren » ' °45 ' °-55

1 Liter melk „ - 0.08 - 0.09

Margarine fijj K.G „ - 0.40 - 0.45

Roggebrood 1 K.G ! - o.n - 0.12

Aardappelen 10 Liter (Jan.) Gem. Markt — - 0.28

Koffie */• K.G Eigen Hulp - 0.37* - 0.40

Bruine boonen 1 Liter „ - 0.23 - 0.26

Zeep I « "0I7 -°-x7

Ook bier toonen de feiten, dat de bedeeling voor levensonderhoud niet voldoende zou zijn 1).

Deze bedeelingen kunnen voor verreweg het grootste deel van alle bedeelden, niet met den naam van armenzorg worden bestempeld. Al is het misschien oök beter dan niets *), toch kan van eene verhchting van het budget voor hen, die tepi slotte de verzorging van deze bedeelden op zich nemen, nauwelijks sprake zijn.

Deze toestand had ten slotte den Amsterdamschen Gemeenteraad in 1896 tot een, in die dagen, onwettig besluit genoopt»). Werd tot dusver aangenomen, dat, aangezien de gemeente toen slechts bij absolute onvermijdelijkheid steunen mocht, de bedeeling der kerkbesturen steun van de gemeente buitensloot-de fictie, dat de diaconie voldoende bedeelde, was onhoudbaar gebleken. De armoede werd niet gelenigd.

Daarom werd in 1896 tot de zoogenaamde dubbele bedeeling overgegaan. De armen, wien onvoldoende steun van de kerkelijke

l) De oorlogsjaren moeten geheel buiten beschouwing gelaten worden.

>) Namelijk gezien van het standpunt, dat de behoeftige, die dikwijls door verwanten verzorgd wordt, iets vrijer tegenover deze komt te staan. Van het standpunt, dat hierdoor een massa geld bijna nutteloos wordt weggeworpen is dit aalmoes-geven echter te veroordeelen.

*) Verg. Armenpflege in Amsterdam, pag. 207.

Sluiten