Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

armbesturen ten deel viel, ontvingen eene aanvullende bedeeling. De Armenwet van 191a plaatste door hare ruimere formuleering deze aanvullende bedeeling onder hare wettelijke beschenning. Het aantal armen, dat volgens dit beginsel voor bedeeling werd aangenomen, steeg onrustbarend snel1).

Het staat vast, dat de stoffelijke hulp, welke verscheidene kerkelijke armbesturen nog verleenen, over het algemeen volslagen ontoereikend is. Ook om deze reden verschuift zich geleidelijk de kerkelijke armenzorg naar die van gemeente en particulier?

In het draagvermogen van de hdmaten der kerken is eene groote verandering gekomen. Ook binnen de kerkgemeenschap heeft eene verschuiving van groote beteekenis plaats gehad. De overlading met armen neemt de middelen der diaconie tot hare uiterste capaciteit in beslag. De toevloed van arme hdmaten en een weg* stroomen van de welgestelden, dus eene verhooging der bedeeling en eene verrnmdering der ontvangsten •) heeft een wanverhouding veroorzaakt, welke zich in steeds ernstiger omvang doet gelden.

In de Ned. Hervormde kerk bv. ontving in 1904 één op de 51 lidmaten bedeeling, in I909 echter één op de 46 hdmaten.

De Hersteld. Ev. Luth. Gemeente bedeelde in 1899 één lidmaat op 27, in 1909 één op 22 hdmaten. De Waalsche kerk telt één bedeelde op 15 leden in 1899, 10 jaar later één op 9 leden. De Remonstrantsche één op 59 leden in 1904, één op 50 leden in 1909").

Hiervoor bestaat een dubbele reden: aan den eenen kant de geestelijke strooming, welke in Nederland die eigenaardige verschuiving in de kerken teweeg heeft gebracht, aan den anderen kant de aaneenkoppeling van liefdadigheid met een geloofsbebelijdenis.

Als men onderzoekt, hoe de armen zich gedragen tegenover deze weldadigheidsorganen, die in geen enkel verband met

>) Van lts in 1896 klom zij in W6 tot 1.261. De kosten bedroegen in 1806 voor deze categorie van behoeftigen f3.636, in 1.916 reeds f133652

l ^ ^taan ruerover geen voldoende statistieken. Bij de Doopsgezinde Gemeente ««« . . smdsTIT876 het v*1* '«den, maar de opbrengst der collecten bleef sedert ll, ,1 TT',,?? h6t «^«te-bedrag van f I3.ooo komt bv. f 10.000 van een enkel lid. Bi) de Walen brengen de collecten slechte ± f 600 op, hoewel de totale uitgayen f 50 000 bedragen. Wij steunen ook hier op de algemeen bevestigde ervaring dat de collecten-opbrengst sterk is afgenomen en een steeds geringer deel van het inkomen uitmaakt. De Ned. Herv. kerk heeft een uitgaaf van f 355 000, terwijl uit collecten slechts f 60.000 wordt ontvangen. *) Zie pag. aio, noot 1.

Sluiten