Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elkaar staan, noch binnen de stad, noch met de andere steden, en dorpen, dan treedt de noodlottige koppeling van eene geloofsbekentenis met een stoffelijk voordeel aan den dag. De armen zoeken hun voordeel, en ter bereiking van dat voordeel worden alle middelen, welke ter beschikking staan, aangewend. Het kwellende van de knagende armoede en daartegenover de hoop, dat door het voldoen aan zekere voorwaarden daarin wordt voorzien, brengt hen er toe, de rijkste gemeenten met hun lidmaatschap te vereeren. Vooral de Remonstrantsche, Waalsche en Doopsgezinde hebben te Amsterdam onder haar roep van welgesteldheid te lijden. Steeds stijgt haar aantal armen. Niet alleen uit Amsterdam, maar ook uit andere steden heeft derhalve een toevloed naar de diaconieën van Amsterdam plaats. In omgekeerde richting grijpt deze beweging soms ook plaats »). De betreurenswaardigste feiten doen zich hierdoor voor: uiterst talrijke gevallen van huichelarij, direct bedrog, een onverbloemd zoeken naar voordeel, talrijke overgangen van het eene kerkgenootschap naar het an-

1899 1909 onderst. 1904») 1909

Godsdienst lidmaten lidmaten OD x id id

aantal aantal lidmaten

Ned. Herv. 212.247 199-345 1 =39-9 i:5i-5 1:46-9

Waalsch 3-5" 2-397 i:i5-9 1=9-7 P 9-8

Evang. Luth. 35 082 34-371 1:25.7 1=29 1:29

Herst.-Evang.-Luth. 12.271 11.317 1=27-4 1:30 1:22.5

Doopsgez. 9292 9-777 i:i7-8 i:ao.2 i:i9-9

Remonstr. 3-379 4 353 1:48.9 1=59-2 1:50.6

Geref. 20.527 28.704 1:271 1:25 1:36.2

Roomsch-Kath. 120.033 133-277 1:10.5 1:11.12 i :i2.6

Ned. Isr. 51.166 56.170 — 1:42.6 1:67.8

Port. Isr. 4 899 4-7oo — 1:16.77 1:16.2

•) Daar de gegevens der volkstelling, gerangschikt naar den godsdienst gebruikt zijn, zullen dé uitkomsten van 1904 voor de kerken met een verminderd ledental iets te gunstig, voor die met een toegenomen aantal iets te ongunstig geworden zijn. ') Een tijdlang was bv. de Doopsgez. Gemeente in Haarlem als de mildste bekend. Onmiddellijk kon men eene strooming derwaarts opmerken en verminderde in Amsterdam de toevloed eenigszins. De Doopsgezinden steunen hun armen in een andere stad tot de vereischte twee jaren van inwoning voorbij zijn. Er bestaan hiervan geen statistieken. Men moet zich dus tevreden stellen met de eenstemmigheid over deze, door alle kerkelijke armbesturen geconstateerde feiten. Het zou belangwekkend zijn, dien toevloed nader te onderzoeken. Wij verwijzen hiervoor naar de cijfers van het B. A. Statistisch Jaarboek 1913, P- 227.

Sluiten